Sanayisizleşme Hipotezinin E-7 Ülkeleri İçin Geçerliliğinin Sınanması: Ampirik Bir Analiz


Özet Görüntüleme: 290 / PDF İndirme: 78

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364571

Anahtar Kelimeler:

Sanayisizleşme Hipotezi, E7 Ülkeleri, Panel Analiz, Nedensellik Testi

Özet

Sanayisizleşme hipotezi, Iverson ve Cusak (2000) tarafından literatüre kazandırılan ve ekonometrik olarak bir ülkenin kamu harcamaları ile dışa açıklık göstergeleri arasında bir nedensellik ilişkisinin olmaması anlamına gelmektedir. Ayrıca sanayisizleşme kavramı, sanayi sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payının yıllar içerinde azalarak tarım ve hizmet sektöründeki istihdam payının artması olarak da ifade edilmektedir. Bu bağlamda çalışmada E7 ülkelerinde (Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Meksika, Endonezya ve Türkiye) sanayisizleşme hipotezinin geçerliliği sınanmıştır. Hadri-Kurozumi (2012) panel birim kök testi ile durağan hale gelen serilere ECM (Error Correction Model) panel eşbütünleşme testi uygulanmış ve değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşik ilişkinin olduğu görülmüştür. Sanayisizleşme hipotezinin geçerliliğinin ekonometrik olarak anlaşıldığı değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin olmaması kriterinin sınanması için Canning ve Pedroni (2008) nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre hızlı büyüme oranlarına sahip gelişmekte olan 7 ülkeden sadece Endonezya’da sanayisizleşme hipotezinin geçerli olduğu ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu diğer 6 ülkede ise hipotezin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Aidt, T. & Jensen, P. (2009). Tax structure, size of government, and the extension of the voting franchise in western Europe, 1860-1938.

International Tax and Public Finance, 16(3), 362-394.

Aydoguş, I. & Topçu, M. (2013). An investigation of co-integration and causality between trade open¬ness and government size in Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(2), 319-323.

Cameron, D. R. (1978). The expansion of the public economy: A comparative analysis. American Political Science Review, 72, 237–269.

Canning, D. & Pedroni, P. (2008). Infrastructure, long-run economic growth and causality tests for cointegrated panels. The Manchester School, 76(5), 504-527.

Ceylan, S. & Şahin, B. Y. (2018). Kamu büyüklüğü dışa açıklık ilişkisinin analizi: Türkiye örneği, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 25( 2), 501-511.

Cusack, T. (1997). Partisan politics and public finance: Changes in public spending in the industrialized democracies 1955-1989, Public Choice, 9(3-4). 375-395.

Dasgupta, S. & Singh A. (2006), Manufacturing, services and premature deindustrialization in developing countries, Helsinki United Nations University Research Paper, No. 2006/49.

Dreher, A., Sturm, J. E. & Ursprung, H. W. (2008). The impact of globalization on the composition of government expenditures: Evidence from panel data. Public Choice, 134(4), 263-292. doi: 10.1007/ s11127-007-9223-4

Duarte, M. & Restuccia D. (2010), The role of the structural transformation in aggregate productivity, The Quarterly Journal of Economics, 125(1), 129-173.

Erataş, F. & Uysal, D. (2014). Çevresel Kuznets eğrisi yaklaşımının BRICST ülkeleri kapsamında değerlendirilmesi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1), 1-25.

Felipe, J., Leon-Ledesma, M., Lanzafame, M. & Estrada G. (2009). Sectoral engines of growth in developing Asia: Stylised facts and implications, Malaysian Journal of Economic Studies, 46(2), 107-133.

Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 424-438.

Gül, E., Ekinci, A. & Konya S. (2009). Türkiye’de İstihdam Politikaları: Yapısal Bir Analiz, Bursa: Ekin.

Güney, A. & Balkaya, E. (2018). Kamu harcamaları ve ticari açıklığın işsizlik ve genç işsizliğe etkisi, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2). 49-74. DOI:10.30561/sinopusd.475574

Hadri, K. & Kurozumi, E. (2012). A simple panel stationarity test in the presence of serial correlation and a common factor. Economics Letters, 115 (1), 31-34.

Iversen, T. & Cusack, T. (2000). The causes of welfare state expansion: Deindustrialization or globalization? World Politics, 52(3), 313-349.

Johnston, B. F. & Nielsen S. T. (1966). Agricultural and structural transformation in a developing economy, Economic Development and Cultural Change, 14(3), 279-301.

Meçik, O. & Afşar, M. (2015). Ekonomide sanayisizleşme ve OECD ülkelerine etkileri, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 85-111.

Mıhçı, H. (1998). Kalkınmanın örüntüleri yaklaşımı ve Türkiye ekonomisindeki kalkınma örüntüleri: 1950-1994, Ekonomik Yaklaşım, 9(28), 65-96.

Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.

Reis Mourão, P. (2007). Has trade openness increa¬sed all portuguese public expenditures? A detailed time-series study. Financial Theory and Practice, 31,(3), 225-247.

Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments? Journal of Political Economy, 106, 997-1032.

Rowthorn, R. & Coutts K. (2004), De-industrialization and the balance of payments in advanced economies, United Nations Conference on Trade and Development, Discussion Papers, No. 170.

Rowthorn, R. & Ramaswamy R. (1999). Growth, trade, and deindustrialization, IMF Staff Papers, 46-1, Washington D.C

Sener, S., Bayrakdar, S. & Hacioğlu, V. (2015). The analysis for the validity of compensation and ef¬ficiency hypotheses in Turkey between 1975 and 2013. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 624-631. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.143

Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709-748.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

KÜNÇ, S. (2023). Sanayisizleşme Hipotezinin E-7 Ülkeleri İçin Geçerliliğinin Sınanması: Ampirik Bir Analiz . PEARSON JOURNAL, 8(25), 536–548. https://doi.org/10.5281/zenodo.8364571

Sayı

Bölüm

Makaleler