Depremin Yaş Dönemlerine Göre Çocuk Ruh Sağlığına Etkileri ve Hemşirelik Bakımı


Özet Görüntüleme: 460 / PDF İndirme: 195

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10407355

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Deprem, Hemşire, Ruh Sağlığı

Özet

Deprem gibi kitlesel bir travmada incinebilir grupların başında çocuklar gelmektedir. Depremler her yıl birçok çocuğu etkiliyor ve çocukların gelecekteki gelişimlerini tehlikeye atabiliyor veya sekteye uğratabiliyor. Afetler çocukların sadece kısa vadede hayatlarını değil kişisel gelişimlerini de sekteye uğratır. Çocuklar, psikolojik ve davranışsal gelişim düzeyleri, fiziksel büyüklükleri ve yetişkinlere tam veya kısmi bağımlılıkları nedeniyle acil bir olayda en fazla risk altında olabilirler. Afet sonrasında çocukların birincil ihtiyacı kendilerinin ve yakınlarının güvende olduğunu hissetmektir. Çocuklar deprem sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlatmaları için desteklenmeli, ancak anlatmak istemezlerse zorlanmamalıdır. Çocuklar afetlerde risk altındaki gruplardan biri olmakla birlikte, fırsat verildiği takdirde afet yönetiminde de aktif rol alabilirler. Deprem sonrası farklı yaş grubundaki çocuklar, aile üyelerini kaybetmeleri sonucu yalnız kalıyorlar. Psikolojik sorunlar yaşayan çocuklara yaş dönemlerine göre yaklaşılmalı ve yalnız kalmamaları sağlanmalı.  Okul çocukları ve ergenler için okul ortamı psikososyal destek merkezi olarak kullanılabilir. Psikolojik ilk yardım ilkeleri okulda uygulanabilir. Depremden çok fazla etkilenen ve erken dönemde davranış değişiklikleri düzelmeyen çocuklar, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanına yönlendirilmelidir. Afet hemşiresi, sağlık profesyoneli müdahaleci ve çocukların ihtiyaçlarının savunucusu olarak afet durumunda çocuklara Psikolojik ilk yardım ilkelerini uygulamada potansiyel bir role sahiptir.

 

Referanslar

Akman, A., & Yıldırım, S. (2022). Okulöncesi Öğrencilerinde Afet Yönetimine Dair Bir Gözlem: Iğdır’da Bir İlkokul Örneği. Anasay(21), 341-355. Https://Doi.Org/10.33404/Anasay.1156639

Altınöz AE, Kaptanoğlu C. İnsan kaynaklı kitlesel travmatik olaylar ardından gelişen ruhsal durumlar ve bozukluklar. Psikiyatride Güncel 2018;8(1):1-8.

Altun, A., Erdur Baker, Ö., & Yıldırım, Z. (2018). Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirimiçi Eğitim Geliştirilmesi.

Bayrak, M., & Güngörmüş, Z. (2021). Afetlerde psikosoyal Bakım. In D. Tanrıverdi (Ed.), Farklı Yönleriyle Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği (pp. 295-309). Çukurova Nobel Tıp Kitapevi.

Calderon-Rodriguez C, Noble L. (2022). Infant Feeding After a Disaster. In: Breastfeeding a guide for the medical profession. Lawrence RA, Lawrence RM ed. 9th edition.p.695-703.

Heckman, J.J., (2007). The economics, technology, and neuroscience of human capability formation. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 104, 13250e13255.

Karabulut, D. & Bekler, T. (2019). Doğal Afetlerin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5 (2), 368-376. DOI: 10.21324/dacd.500356

Limoncu, S. ve Atmaca, AB (2018). Çocuk Merkezli Afet Yönetimi. Megaron, 13 (1).

Maclean, J. C., Popovici, I., & French, M. T. (2016). Are natural disasters in early childhood associated with mental health and substance use disorders as an adult? Social Science & Medicine, 151, 78–91. doi:10.1016/j. socscimed. 2016.01.006

Mohammadinia, L., Ebadi, A., Malekafzali, H., Allen, K. A., & Sharif Nia, H. (2019). The design and psychometric evaluation of the Adolescents' Resilience in Disaster Tool (ARDT-Q37): A mixed method study. Heliyon, 5(7), e02019. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02019

Öner Ö. Kitlesel travma ve afetlerde çocuklar. Yüksel Ş, Başterzi AD, editörler. Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu’nda. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları; 2021:298-306.

Özkan, B. & Çetinkaya Kutun, F. (2021). Afet psikolojisi . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 8 (3) , 249-256 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sagakaderg/issue/64770/868877.

Sapsağlam, Ö. (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Doğal Afet Farkındalığı. Ondokuz Mayis University Journal Of Education Faculty, 38(1), 283-295.

Sönmez, M. B. (2022). Depremin psikolojik etkileri, psikolojik destek ve korkuyla baş etme. TOTBİD Dergisi;21:337-343.

Yorulmaz, D. S., & Karadeniz, H. (2021). Afetlerin mental sağlığa etkileri.

Zivin, J. G., Neidell, M., (2013). Environment, health, and human capital. J. Econ. Lit. 51, 689-730

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

DURSUN, E. (2023). Depremin Yaş Dönemlerine Göre Çocuk Ruh Sağlığına Etkileri ve Hemşirelik Bakımı. PEARSON JOURNAL, 8(26), 800–805. https://doi.org/10.5281/zenodo.10407355

Sayı

Bölüm

Makaleler