OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 880 / PDF İndirme: 569

Yazarlar

  • Filiz ERATA Milli Eğitim Bakanlığı
  • Saide ÖZBEY Gazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.171

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Eğitim, Aile, Psikolojik Sağlamlık

Özet

Araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin çocukların yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı, anne babanın öğrenim düzeyi, anne çalışma durumu, babanın mesleği, okul türü, okula devam süresi ve öğretmenin mesleki kıdem durumu gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma okul öncesi dönemde sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık ile ilgili alanda yapılan ilk çalışmalardan olması ve psikolojik açıdan sağlam çocuklar yetiştirmede etken olabilecek demografik değişkenlere ilişkin farkındalık yaratması açısından önem taşımaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Trabzon ili, Ortahisar, Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıfları ile bağımsız anaokullarına devam eden 36-72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise evrenden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş resmi ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları ve bağımsız anaokullarına devam eden 315 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özbey (2019) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ” (PERİK) ve “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 315 çocuk için ölçek maddeleri çocukların öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Araştırma sonucunda çocukların cinsiyetine ve kardeş sayısına göre PERİK’den aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çocukların okula devam etme süresine göre, 3 yıldan beri anaokuluna devam eden çocukların lehine ve yaş değişkenine göre ise 60-72 aylık çocukların lehine anlamlı farklılık bulunduğu saptanmıştır (p<0.05). Anne ve baba öğrenim durumu değişkenine göre, öğrenim düzeyi üniversite olan anne ve babaların çocuklarının lehine anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Baba meslek değişkenine göre babası profesyonel meslek grubundaki çocukların lehine; anne çalışma durumuna göre ise annesi çalışan çocukların lehine anlamlı farklılık saptanmıştır(p<0.05). Okul türüne göre anaokuluna devam eden çocukların lehine anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre 15 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; 3 yıldan beri okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden, 60-72 aylık olan, bağımsız anaokuluna devam eden, öğrenim düzeyi yüksek anne ve babalara sahip, annesi çalışan, babası profesyonel meslekte olan ve 15 yıl üzeri kıdeme sahip öğretmenlerden eğitim alan çocukların psikolojik sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulguları doğrultusunda alana katkı sağlayabilecek öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2020-10-15

Nasıl Atıf Yapılır

ERATA, F., & ÖZBEY, S. (2020). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. PEARSON JOURNAL, 5(9), 125–151. https://doi.org/10.46872/pj.171

Sayı

Bölüm

Makaleler