60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN AKADEMİK BENLİK SAYGISI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 201 / PDF İndirme: 153

Yazarlar

  • Makbule BAKAN Gazi Üniversitesi
  • Saide ÖZBEY Gazi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.602

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Dönem, Akademik Benlik Saygısı, Anksiyete

Özet

Araştırma, okul öncesi dönem 60-72 aylık çocukların akademik benlik saygısı ile anksiyete düzeylerinin arasındaki ilişkiyi ve akademik benlik saygısı düzeyinin çocuğun cinsiyeti, okula devam süresi, okul türü ve öğretmenin kıdem yılı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Erzurum ili Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Evrendeki kişi sayısı tespit edilerek örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır ve bunun sonucunda 300 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Yapılan çalışmada, araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, “Akademik Benlik Saygısı Düzeyi Ölçeği” ve “Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete (Kaygı) Ölçeği Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Öğretmenlerden sınıflarındaki her bir çocuk için ölçek formları doldurmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların akademik benlik saygılarının; cinsiyet, okula devam süresi, okul türü ve öğretmenin kıdem yılı değişkenlerine göre farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05). “Akademik Benlik Saygısı Ölçeği”nden aldıkları puanlar ile “Okul Öncesi Çocuklarda Anksiyete (Kaygı) Ölçeği Öğretmen Formu”ndan aldıkları puanlar arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (p<0,05). Okul öncesi çocuklarda anksiyete düzeyinin akademik benlik saygısı düzeyini %19 oranında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir (p<0.01).

İndir

Yayınlanmış

2022-10-15

Nasıl Atıf Yapılır

BAKAN, M., & ÖZBEY, S. (2022). 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN AKADEMİK BENLİK SAYGISI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. PEARSON JOURNAL, 7(21), 224–235. https://doi.org/10.46872/pj.602

Sayı

Bölüm

Makaleler