Emotion Management in Lesson Supervision


Özet Görüntüleme: 168 / PDF İndirme: 123

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8360323

Anahtar Kelimeler:

Duygusal Zekâ, Duygu Yönetimi, Duygu Yönetimi Alt Boyutları, Ders Denetimi

Özet

Bu çalışmada, duyguların ve duyguları yönetebilmenin insan yaşantısındaki önemi, duygusal zekâ, duygu yönetimi ve duygu yönetiminin alt boyutları ve okul müdürlerinin ders denetimlerindeki duygu yönetimine ilişkin algıları ele alınmaktadır. Araştırmada duygu yönetimi sürecinde, kişinin kendi duygularının farkında olmasının, kendisini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmesinin, iletişiminin, empatik davranışlarda bulunmasının ve öfke kontrolünün denetim sürecine sağladığı katkıya değinilmiştir. Bu makale de sosyolojik, iletişimsel, eğitsel, yönetimsel açılardan ele alınan duygu yönetiminin denetimdeki rolü üzerinde durulmuştur. Araştırmada yer alan okul müdürlerinin kendi algılarından, ders denetimine olumlu duygularla başlayan, kendi duygularının farkında olan ve iyi iletişim kuran okul müdürlerinin ders denetimlerinin daha verimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Referanslar

Abaka, S.B (2018) “Orta Öğretim Kurumunda Görev Yapan Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi”. İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

Acar, F. (2001). “Duygusal Zekâ Yeteneklerinin Göreve Yönelik ve İnsana Yönelik Liderlik Davranışlarıyla İlişkisi: Banka Şube Müdürleri Üzerine Bir Alan Araştırması”. İstanbul, İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme ve Personel Yönetimi. Doktora Programı. Doktora Tezi.

Açıkgöz, K.Ü. (2003). Aktif Öğrenme. (2.Baskı) Kanyılmaz Matbaası, İzmir.

Akpınar, F. (2019). Duygusal Zekâ ve Girişimcilik Eğilimi: Adıyaman Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma, Adıyaman Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Programı Yüksek Lisans Tezi.

Aksoy, H. ve Altındağ, M. (2005). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Ankara.

Alkan, C. (2019). İnsan Kaynakları Çalışanlarında Duygusal Zekânın İş yeri Davranışlarına Etkisi. İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Yüksek Lisans Programı.

Aydın (2014). Çağdaş Eğitim Denetimi. (6. Baskı) Gazi Kitabevi, Ankara.

Aydın, M. (2018). Eğitim Yönetimi. (11. Baskı) Gazi Kitabevi, Ankara.

Balcı, A. (2007). Etkili Okul ve Okul Geliştirme. (4. Baskı) Pegem Yayıncılık, Ankara.

Barsade, S.G (2002). The Ripple Effect: Emotional Contagion and İts İnfluence on Group Behaivor (Dalgalanma Etkisi: Duygusal Bulaşma ve Grup Davranışı Üzerindeki Etkisi). Administrative Science Quarterly, 47, 644-675. http://dx.doi.org/10.23073094912.

Barutçugil, İ.(2004). Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi. (2. Baskı). Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

Berg, B.L; Lune, H. (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı) Eğitim Yayınevi, Konya.

Bridge, B.(2003). Eğitimde Vizyoner Liderlik ve Etkin Yöneticilik. (2. baskı). Beyaz Yayıncılık, İstanbul.

Brotheriedge, M. ve Lee, R.T (2008). The Emotions Of Managing: An İntroduction To The Special İssue, Yönetim Psikolojisi Dergisi. 23(2), 108-117.

Bursalıoğlu, Z. (2015). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. (19. Baskı). Pegem Akademi, Ankara.

Büyüküstün, Ş; Çakmak, E; Akgün, Ö; Karadeniz, Ş; Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (25. Baskı) Pegem Akademi, Ankara.

Crawford, M. (2007) Emotional Coherence İn Primary School Headship (İlkokul Müdürlerinde Duygusal Tutarlılık, 35(4):521-534. Https://doi.org/10.1177/1741143207081061.

Çeçen, A.R. (2002) Duygular İnsan Yaşamında Neden Vazgeçilmez ve Değerlidir? Çukoruva Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Psikolojik Rehberlik ve Anabilim Dalı, Türkiye Bilimler Akademisi, 9(9),164-170.

Çoruk ve Akçay (2012), Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme (Emotions in Professional Life and İts Management: A Conceptual Study) Çanakkale, Onsekizmart Üniversitesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1(1), 3 - 25.

Çoruk, A; Akçay, C. (2012) Yönetim Süreçleri Açısından Yönetimde Duygu Davranışları Ölçeği. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.

Çoruk, A; Akçay, C. (2012), Yönetim Süreçleri Açısından Yönetimde Duygu Davranışları Ölçeği, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 81 – 94.

Demir, C. (2019). Kişiler Arası İletişimde Duygu Yönetimi Rolü, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırma Dergisi, 6(11), 153-167.

Demir, G. (2013). Kişilerarası İletişimde Duygu Yönetiminin Rolü: Öğretmen-Öğrenci Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Demirtaş, H.; Güneş, H. (2022). Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü.

Dilci, T. (2015). Duyguların Yönetimi. (1. Baskı) Geçit Yayıncılık, Kayseri.

Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2 (3), 300-319.

George, J.M ve Jones, G.R (1996). The experience of work and turnover intentions: İnteractive effects Of Value Attainment, Job Saticfaction, and Positive Mood. Journal of Applied Psychology, 81(3), 318-325.

Goleman, D. (2018). İş Başında Duygusal Zekâ. (18.baskı). Varlık Yayınları, İstanbul.

Goleman, D. (2020). Duygusal Zekâ. (53. Baskı). Varlık Yayınları, İstanbul.

Güney, T., Taşkıran, E. ve Özkul, E. (2015). Çalışanların Duygularını Yönetme Becerilerinin Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Sabiha Gökçen Hava Limanı Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18(34), 99 – 132.

Güngör, A. (2019), Okul müdürlerinin Duygu Yönetimi Yeterlilikleri ile Öğretmenlerin Motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki, Uşak Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Humphrey, R.H (2008), Duygusal Emekle Liderlik Etmek, Yönetim Psikoloji Dergisi.

Kaya, A. (2014), Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (6. Baskı) Pegem Akademi, Ankara.

Kart, E. (2011). Bir Duygu Yönetimi Süreci Olarak Duygusal Emeğin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi. Çalışma ve Toplum, 3, 215-230.

Korkmaz, Ö. ve Mahiroğlu, A. (2007), “Beyin Bellek ve Öğrenme”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 93-104.

Marangoz, S. (2019). Ortaokul Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Ders Denetimine İlişkin Görüşleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

MEB Yönetmelikler (2000). Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat. Tebliğler Dergisi.

Memduhoğlu ve Yılmaz (2010).Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Titrek, 141-156. (1. Baskı) Pegem Akademi, Ankara.

Pamukoğlu, E. (2004). “Duygusal Zekânın Yönetici Etkinliğindeki Rolünün Kadın Yöneticiler Bağlamında İncelenmesi ve Bir Araştırma”. Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Polat, M.; Yavaş, T. (2012). “Yabancılaşma, Kuramsal Değerler ve Duygu Yönetimi Denklemi”. (“Journal of Research in Education and Teaching”). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1(2), 218- 224.

Saldana, J. (2019). Nitel Araştırmacılar için Kodlama El Kitabı. (The Coding Manual for Qualitative Researchers) (3. Baski), Pegem Akademi, Ankara.

Sarp ve Tosun (2011), Duygu ve Otobiyografik Bellek, (Emotion and Autobiyographical Memory). Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar.

Solmuş, T. (2004). İş Yaşamında Duygular ve Kişiler Arası İletişim. (1. Baskı). Beta Basım, İstanbul.

Söğüt, Ö. (2018). “Öğretmenlerin Görevlerine Göre Yönetim Süreçleri Açısından Okul Müdürlerinin Duygu Yönetimi Davranışları ile Öğretmenlerin İş Doyumu Arasındaki İlişki”. Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Sönmez, V. (2019). Eğitim Bilimine Giriş. (15.baskı). Anı Yayıncılık, Ankara.

Sy (2005). Duygusal Bulaşma. (“Emotional Contegion”). Journal of Applied Psychology 90(2).

Şimşek, S. (2019). Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile Duygusal Zekâ İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Sivil Havacılık Sektöründe Bir Araştırma, Beykent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.

Tanrıöğen, A. ; Sarpkaya, R. (2019). Eğitim Bilimine Giriş. (8. baskı). Anı Yayıncılık, Ankara.

Taymaz, H. (2015). Eğitim Sisteminde Teftiş. (2. Baskı). Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Töremen, F. ve Çankaya, İ. (2008). “Yönetimde Ekili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi.” Dergi Park Dergisi. Kurumsal Eğitim Bilim Dergisi. 1 (1), 33-47.

Yavuz, Y. (2011). “Eğitim Denetimini Gerektiren Nedenler’’. Eğitim Bilimlerine Giriş (2. Baskı) 10. Bölüm. İzmir.

Yerli, S. (2009) “İlk ve Orta Öğretim Okullarındaki Yöneticilerin Duygusal Zekâ ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki: İstanbul Anadolu Yakası Örneği” İstanbul, Maltepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

ÜNALDI, A., & YAVUZ, Y. (2023). Emotion Management in Lesson Supervision. PEARSON JOURNAL, 8(25), 448–465. https://doi.org/10.5281/zenodo.8360323

Sayı

Bölüm

Makaleler