Covid-19’un Haberleşme Sektörüne Etkisi: Bist100’deki Şirketlerin Mali Tablolarının Finansal Analiz Yöntemleri İle Araştırılması


Özet Görüntüleme: 78 / PDF İndirme: 38

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8163238

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, Haberleşme Sektörü, Finansal Analiz Yöntemleri

Özet

COVID-19 salgını, dünya genelinde sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan birçok ülkeyi etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak tanımlanan COVID-19, tüm dünyada ciddi etkilere yol açmıştır. Bu çalışmada, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. gibi haberleşme sektöründe faaliyet gösteren iki büyük şirketin  2015-2021 yıllarına ait mali tabloları finansal analiz teknikleriyle incelenecektir. Çalışmanın amacı, işletmelerin mali tablolarını finansal analiz yöntemleriyle analiz ederek COVID-19 öncesi ve sonrası dönemleri karşılaştırmak ve salgının haberleşme sektörüne olan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren haberleşme sektöründeki iki büyük şirketi (Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.) kapsamaktadır. Veriler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan elde edilmiştir. Çalışmada, finansal analiz teknikleri bağlamında oran analizi, yatay ve dikey analiz yöntemler kullanılarak COVID-19 salgınının şirketler üzerindeki etkisi incelenmiştir.

 

Referanslar

Akıncı, N., & Erdoğan, N. (1995), Finansal Tablolar Ve Analizi, İzmir, Barış Yayınevi, 4. Baskı.

Alnıpak, S., Kale, S. (2021), Covid-19 Sürecinin Ulaştırma Sektörü Finansal Performansına Etkileri, Ekonomi Politika Ve Finans Araştırmaları Dergisi, IERFM Özel Sayısı, 6, 139-156.

Altuntaş, B., Karaarslan, M. H., Özdemir, H. Ö. (2015), Yerel Pazarlarda Tüketicilerin GSM Operatörlerini Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Business and Management Studies: An International Journal, 3(1), 39-55.

Alweshahi, A. K. D. (2022), Covid-19 Salgının Madencilik Firmaların Finansal Performansına Etkisi, Pearson Jornal Of Social Sciences And Humanities, 7(21), 85-94.

Çabuk, A., & Lazol, İ. (1998), Mali Analiz Teknikleri, Bursa, Ceylan Matbaacılık.

Çabuk, A., & Lazol, İ. (2016), Mali Tablolar Analizi, Bursa, Ekin Basım Yayım.

Demir, Z. (2020), Covid-19’un Bist 100’deki Şirketlerin Mali Tabloları Üzerindeki Etkisinin Oran Yöntemi İle Analizi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 408-438.

Erkuş, H. H. (2022), Haberleşme Sektörü İşletmelerinin Finansal Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık Ana Bilim Dalı, Konya.

Gücenme, Ü. (1996), Mali Tablolar Analizi, Bursa, Marmara Kitabevi, 1. Baskı.

Kaygusuz, S. (2021), Mali Tablolar Analizi Finansal Tabloların Okunması ve Yorumlanması Excel Uygulamalı, Bursa, Dora Basım Yayınevi, 1. Baskı.

Langemeier, M. R. (2004), Financial Ratios Used In Financial Management, Kansas State University.

Özen, İ. (2020), “Covid-19’un Kar veya Zarar Tablosuna Etkisi”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(38), 2351-2368.

Penman , S. H. (2012), Financial Statement Analysis and Security Valuation, New York, McGrawHill Higher Education, 5. Baski, 23-24.

Uçakkuş, Arslan Çilhoroz, P. İ. (2022), “Covid-19 Pandemi Sürecinde Özel Hastanlerin Finansal Analizi”, Uluslararası Sağlık Yçnteimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 8(2), 257-271.

Wang, R., & Feng, C. (2000), Performance Evaluation For Airlines Including The Consideration Of Financial Ratios, Journal Of Air Transport Menagement, 6(3), 133-142.

Yalçın, G. (2022), Covid-19 Salgını’nın Bist 30 Endeksindeki Holdinglerin Ve Yatırım Şirketlerinin Finansal Tablolarına Etkisi Yatay Analiz Yöntemiyle Bir Bakış”, Anatolia Social Research Journal, 1(1), 63-79.

Yücel, S., Durak, İ. (2021), Covid-19’un BIST İmalat Sektörü Firmalarına Olan Finansal Etkilerinin Finansal Oranlar ve İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 90, 101-126.

İndir

Yayınlanmış

2023-07-19

Nasıl Atıf Yapılır

ALGUNAID, A. (2023). Covid-19’un Haberleşme Sektörüne Etkisi: Bist100’deki Şirketlerin Mali Tablolarının Finansal Analiz Yöntemleri İle Araştırılması. PEARSON JOURNAL, 8(24), 381–398. https://doi.org/10.5281/zenodo.8163238

Sayı

Bölüm

Makaleler