Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye Dersleri Veren Öğretim Elemanlarının Fotoğraf Okuma Yöntemleri ile Fotoğrafik İmge Üretimi Üzerine Görüşleri


Özet Görüntüleme: 181 / PDF İndirme: 52

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8365964

Anahtar Kelimeler:

Fotoğraf, Fotoğraf Okuma, Fotoğrafik İmge, Grafik Tasarımı

Özet

Fotoğrafı okumak ve fotoğrafı çözümlemek için görüntünün yapısal dilini ve o yapısal dilin göstergelerini iyi bilmek gerekmektedir. Böylelikle fotoğrafı oluşturan göstergelerin anlatmak istedikleri ile ilgili fikir yürütmek mümkün olabilir. Çünkü her fotoğraf bir mesaj iletir ve bu mesaj kaynak-mesaj-hedef üçgeni içerisinde bizlere birtakım imgeler aktarır. Fotoğrafik görüntünün imgelerini teknik, biçim ya da göstergebilimsel yöntemlerle çözümlemek mümkündür.

Bu araştırmada; belirlenen kuramsal çerçeve içerisinde elde edilen bulgulara göre yürütülen çalışma neticesinde ilgili veriler toplanarak bu veriler üzerinden bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı devlet üniversitelerinde bulunan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye derslerinde fotoğraf okuma yöntemlerinin nasıl yapıldığı araştırılarak; bu ana sanat dalında fotoğrafik imge üretiminin nasıl gerçekleştiği ve tasarım sürecine katkısının ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında tespit edilen on yedi üniversitenin, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı Grafik Tasarım Atölye derslerini veren ilgili öğretim elemanları arasından rastlantısal yöntemle belirlenen beş öğretim elamanına dokuz sorudan oluşan açık uçlu görüşme formu uygulanarak derinlemesine araştırma yapılması amaçlanmıştır. Elde edilen veriler için iki uzman tarafından oluşturulan kod ve temalar belirlenmiştir. Daha sonra bu kod ve temalar birbiri ile ilişkilendirilerek betimsel çözümleme yapılarak yorumlanmıştır. Bu bağlamda araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Grafik Tasarım atölye derslerinde fotoğraf okuma ve fotoğrafik imge üretme gibi kavramları sıklıkla kullanıldıkları görülmüştür. Ayrıca tasarımlarda fotoğraf kullanımının süreç üzerindeki önemini aktararak imge oluşturmada katkılarının olduğu sonucuna varılmıştır.

Referanslar

Adanır, O. (2008). Fotografik imge ve sayısal görüntü. Art-E Sanat Dergisi, 1(1).

Akalın, T. (2013). Fotoğraf. Ankara: Hangar Kitap.

Aktulum, K. (2004). Göstergebilim. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 1-12.

Ambrose, G. and Harris, P. (2013). Grafik tasarımda imge (image). İstanbul: Literatür Yayınları.

Arlı, E. (2017). Grafik tasarımda fotoğraf ve göstergebilim. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Ana Sanat Dalı, İstanbul.

Bayav, D. (2009). Resim sanatında ve sanat eğitiminde imge. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 105-122.

Berger, J. (1995). Görme biçimleri. Yurdanur Salman, (çev.), İstanbul: Metis Yayınları

Bilim, Y. (2015). Bilimsel araştıma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Böcekler, B. (2020). Kamerasız fotoğrafın kısa tarihçesi ve kamerasız fotoğraf teknikleriyle üretim yapan çağdaş fotoğrafçılar. Art-E, 13(26).

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Atıf İndeksi

Clarke, G. (2017). Güzel sanatların bir dalı olarak fotoğraf. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Çağlar, C. (2013). Güncel sanatta imge dönüşümleri. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı, Ankara.

Değirmenci, K. (2016). Fotoğrafın imgeleri: temsil, gerçeklik ve dijital çağda fotoğraf. İstanbul: Doğu Kitabevi.

Ertan, G. Ve Sansarcı, E. (2016). Görsel sanatlarda anlam ve algı. İstanbul: Alternatif Yayıncılık.

Erutku, B. (2017). Fotoğrafın temel kavramları. İstanbul: Espas Yayınları

Findikci, M. B. (2021). Görsel anlatım dili olarak imge. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 10(79), 449-454.

Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (çev.), Ankara: Anı Yayıncılık.

Gombrich, E. H (1976). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi

Hançerlioğlu, O. (1979). Felsefe ansiklopedisi, kavramlar ve akımlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.

İlker, Z. O. R. ve BULUT, S. (2020). Bir kültür üretim aracı olarak fotoğraf ve gündelik yaşamı aktarmada fotoğraf kültürü. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2020(50), 74-96.

Karadağ, Ç. (2004). Görme kültürü: görüntüler evreni. İstanbul: Doruk Yayıncılık.

Küçüköner, M. (2005). Sanatta imge, simge ve gösterge ilişkilerine bir bakış. Sanat Dergisi, (7), 76-82.

Leppert, R. (2009). Sanatta anlamın görüntüsü imgelerin toplumsal işlevi. İsmail Türkmen (Çev.), 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Merriam, S. B. (2009). Nitel araştırma ve uygulama için bir rehber. S. Turan (çev.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Mitchell, W. and Thomas, J. (1986). Iconology: ımage, text, ıdeology. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Osborne, S. (2019. Naplm kızı. https://www.indyturk.com/node/ 14771/d%C3%BCnya/%E2%80%98napalm-k%C4%B1z%C4%B1%E2%80%99na-almanya%E2%80%99dan-bar%C4%B1%C5%9F-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC (Erişim: 29.07.2022).

Parsa, F. A. (2007). İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi. Fotoğrafya. sayı19.

Rıfat, M. (2009). Göstergebilimin abc’si. İstanbul: Say Yayınları.

Süzen, G. ve YÜCEL, H. S. (2021). Resim sanatında imge, imgelem, yaratıcılık ve yaratma süreci. Fine Arts, 16(2), 177-188.

Tan, B. (2022). Yapı kredi yayınları – remzi kitapevi örnekleminde yayınlanan sanat kitap kapak tasarımlarının göstergebilimsel çözümlemesi. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, İzmir.

Terzi, M. U. (2006). Fotoğraf okuma ve eleştiri. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Ana Sanat Dalı, İstanbul.

Uçak, O. (2012). Yazılı basında ve internet gazeteciliğinde kullanılan haber fotoğraflarının karşılaştırılması. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2 (3), 73-80.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yücel, H. (2013). İmgeden yoruma. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

YEGİN, Y. T., & KAPTAN , A. Y. (2023). Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye Dersleri Veren Öğretim Elemanlarının Fotoğraf Okuma Yöntemleri ile Fotoğrafik İmge Üretimi Üzerine Görüşleri. PEARSON JOURNAL, 8(25), 600–617. https://doi.org/10.5281/zenodo.8365964

Sayı

Bölüm

Makaleler