Teorik ve Pratik Bir İnceleme: Sanat Eğitimi


Özet Görüntüleme: 230 / PDF İndirme: 81

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8370173

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, Öğretim, Öğrenme, Sanat Eğitimi

Özet

Eğitim, geçmişten günümüze kadar süregelen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir kanının ortaya çıkmasının nedeni bireyin kendini sürekli yenileme ve geliştirme eğiliminden kaynaklanmaktadır. Eski dönemlere göre günümüz eğitim ortamları bilgiye ve öğrenme alanlarına ulaşmayı daha da kolaylaştırmaktadır. Oluşan bu kolaylık eğitimin daha iyi anlaşılması için gerekli ortamları da sağlamaktadır. Bu da bireyin gelişimde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu anlamda bireyin yaşadığı topluma ve yaşama uyum sağlayabilmesi eğitim vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimin geçmişten günümüze kadar süregelmesi de bu durumdan kaynaklanmaktadır. Ancak değişen dönemler ve süreçler eğitimin kuram ve çerçevesinde farklı tanımlamaların ortaya çıkmasına neden olmuş ve bir çok eğitimci düşünür eğitim üzerine kanılarını dile getirmiştir. Bu anlamda bakıldığında sanat eğitimi eğitim öğretim çerçevesinde ele alınması gereken bir eğitim disiplini olarak dikkat çekmektedir. Özellikle sanat eğitiminin bütüncül öğrenme yapısında bulunan teorik ve pratik uygulamalar sanat eğitiminin kapsam alanının araştırılmasını gerekli kılmıştır. Makale kapsamında incelenen düşünce ve söylemlerde göstermektedir ki sanat eğitimi bireyin ve parçası olduğu toplumun başat öğesi olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte sanat eğitimin tamın ve kapsamında bulunan kavramsal adlandırmalar sanat eğitimin daha iyi anlaşılır kılınmasını sağlamıştır.  Çünkü sanat eğitimi yapısı itibarıyla genel bir kuramsal çerçeveyi nitelendirmektedir.  Özellikle bu nitelendirmeler sanat eğitimi kavramının tanımlarını da oluşturmaktadır. Bu şekilde tanımlamaların yapılması sanat eğitimi ve aynı zamanda eğitim kavramlarının incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu amaçla bu makalede sanat eğitim kavramının teorik ve pratik tanımlamalarına yer verilmiş ve sanat eğitimin süreçteki bireysel ve toplumsal yönüne değinilmiştir. Aynı zamanda eğitim kavramı da kuramsal çerçevesi üzerinde durulmuştur.

Referanslar

Ataünal, A. (2013). Çağdaş eğitim anlayışı. Milli Eğitim Vakfı Yayını No.7. 42-43.

Akyüz, Y. (2020). Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000 – M.S. 2020. Pegem Akademi Yayıncılık.

Artut, K. (2020). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Anı Yayıncılık.

Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2018). Eğitime giriş. Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2021). Öğretim ilke ve yöntemleri, öğretme sanatı. Pegem Akademi Yayıncılık.

Erbay, M. (2000). Plastik Sanatlar Eğitimi’nin Gelişimi. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Eti, E. (1997, 24-28 Ekim). Yaygın Sanat Eğitimi. 2000 Yılına Doğru Sanatlar Sempozyumunda sunuldu, İstanbul.

Erzen, J. N. (1997, 24-28 Ekim). Sanat Sosyal Yapı ve Çevre İlişkileri ve Türkiye’de Sanat Eğitimi İçin Yeni Yöntemler. 2000 Yılına Doğru Sanatlar Sempozyumunda sunuldu, İstanbul.

Gel, Y. (1996). Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık., J. Baysal, N. İpşiroğlu, Z. İpşiroğlu, Ş. Ozil (Edt.), Çağdaş Yaşamı Destekleme Yayınları – 9. İstanbul.

Kılıç, A. G. (2023). Orta okul görsel sanatlar dersi öğretiminde seçilmiş bazı klasik müzik eserlerinin etkisi (A. Vivaldi dört mevsim konçertosu). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Küçükoğlu, A., Taşgın, A. (2018). Öğretimle ilgili temel kavramlar., S. Güven,, M. A. Özerbaş (Edt). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

San, İ. (2010). Sanat Eğitimi Kuramları. Ütopya Yayınevi.

Saban, A. (2014). Öğrenme öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar. Nobel Yayınevi.

Serter, N. (1997). 21. Yüzyıla doğru insan merkezli eğitim. Sarmal Yayınevi.

Oğuzkan, A. F. (1981). Eğitim terimleri sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Özden, Y. (2014). Öğrenme ve öğretme. Pegem Akademi Yayıncılık.

Özkan, H. H. (2006). Popüler kültür ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 29-38.

Özsoy, V. (2015). Görsel sanatlar eğitimi. Pegem Akademi Yayıncılık.

Ulusoy, A. (2009). Eğitim olgusunun kültürlere göre biçim alışları ve olgunun özselliğinin felsefi dayanakları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

KILIÇ, A. G., & Ümit PARSIL. (2023). Teorik ve Pratik Bir İnceleme: Sanat Eğitimi. PEARSON JOURNAL, 8(25), 671–686. https://doi.org/10.5281/zenodo.8370173

Sayı

Bölüm

Makaleler