Zamanında Verilen Çevrimiçi Geri Bildirimin Öğrenci Başarısına Etkisi


Özet Görüntüleme: 174 / PDF İndirme: 70

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8428440

Anahtar Kelimeler:

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Geri Bildirim Zamanlaması, Geri Bildirim, Çevrimiçi Geri Bildirim

Özet

Çalışmanın amacı: Bu araştırmada deneysel yöntemle Eğitim Fakültesi 2. sınıf Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinde zamanında verilen çevrimiçi geri bildirimlerin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.

Materyal ve Yöntem: Araştırma  deney ve kontrol grubu belirlenerek öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel model biçiminde desenlenmiştir. Örneklem, aynı seviyedeki 41’er kişilik iki grupla toplam 82 kişiden oluşmaktadır. Dersler dokuz hafta boyunca araştırmacı tarafından deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerle geleneksel yöntemle, öğrenme hedeflerine uygun bir şekilde işlenmiştir. Bu çalışmada deneysel işlem öncesi her iki grubun seviyelerini ölçmek için ön test ile deneysel işlem sonrasında son test uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde bağımsız örneklem t testi ve bağımlı örneklem t testi ile etki büyüklüğü analizleri yapılmıştır..

Bulgular: Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney ve kontrol gruplarının son test puan ortalamalarına göre deney grubu lehine orta etki büyüklüğünde anlamlı farklılık bulunmuştur.

Önemli Vurgular: Zamanında çevrimiçi verilen geri bildirimlerin öğrenci başarısına katkı sağladığından benzer araştırmalar farklı seviyelerde öğrenci gruplarına, yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçlerinde uygulanarak genelleştirme sağlanabilir.

Referanslar

Aksoy, G., & Doymuş, K. (2011). Fen ve teknoloji dersi uygulamalarında işbirlikli okuma-yazma-uygulama tekniğinin etkisi. Gazi Üniversitesi Journal of Gazi Eğitim Fakültesi, 31(2), 381-397.

Baştürk, S. (2014). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme “Ölçme Araçlarının Taşıması GerekenNitelikler” (Editör: Savaş Baştürk). Nobel Akademik Publisher, Ankara.

Bloom, Benjamin S. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (Translated by D. Ali Özçelik) İstanbul: Milli Eğitim publisher

Brinko, K. T. (1990). Optimal Conditions for Effective Feedback. (ERIC Document Reproduction Service No.ED326155).

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED326155.pdf

Brookhart, S., Moss, C., & Long, B. (2008). Formative assessment. Educational Leadership, 66(3), 52-57.

Butler, A. C., Karpicke, J. D., & Roediger III, H. L. (2007). The effect of type and timing of feedback on learning from multiple-choice tests. Journal of Experimental Psychology: Applied, 13(4), 273.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Sayfa 45-46.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik. Pegem Akademi Publisher.

De Cecco, J. P. (1968). The psychology of learning and instruction: Educational psychology. https://eduq.info/xmlui/handle/11515/16560

Dohrn, E., & Bryan, T. (1994). Attributional instruction. Teaching Exceptional Children, 26, 61–63

Ezzat, H., Camarda, A., Cassotti, M., Agogué, M., Houdé, O., Weil, B., ve Le Masson, P. (2017). How minimal executive feedback influences creative idea generation. PLoS ONE, 12(6), 1–10. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0180458

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Hounsell, D. (1987). Essay writing and the quality of feedback. Student learning: Research in education and cognitive psychology, 109–119.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Ankara: Nobel Publisher.

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: a historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological bulletin, 119(2), 254.

Köğce, D. & Baki, A. (2014). Secondary School Mathematics Teachers' Beliefs About Feedback Concept, Delivery Style and Timing of Feedback . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 13 (3) , 767-792 . DOI: 10.21547/jss.256807

Marsh, H.W. (1990). The influences of internal and external factors of reference on the formation of English and math self-concepts. Journal of Educational Psychology, 82, 107–116.

Mory, E.H. (1992). The use of informational feedback in instruction: implications for future research. Educational Technology Research and Development, 40(3), 5–20.

Sadler, D.R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems, Instructional Science. 18(2), 119-144.

Scheeler, M. C., Rulh, K. L., and Mcafee, J. K. (2004). Providing performance feedback to teachers: A review. Teacher Education and Special Education, 27(4), 396-407.

Schimmel, B. (1988). Providing meaningful feedback in courseware. In D. Jonassen (Ed.), Instructional designs for microcomputer courseware (pp. 183-195). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. Review of educational research, 78(1), 153-189.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Ed). United States: Pearson Education.

Turgut, Ü., ve Gürbüz, F. (2010) İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “ısı ve sıcaklık”konusundaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Congress of IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi, 23-25 September, İZMİR.

Van De Ridder, J. M. M., Stokking, K. M., McGaghie, W. C., & Ten Cate, O. T. J. (2008). What is feedback in clinical education? Medical education, 42(2), 189-197. DOI:10.1111/j.13652923.2007.02973.x

Voerman, L., Meijer, P. C., Korthagen, F. A., & Simons, R. J. (2012). Types and frequencies of feedback interventions in classroom interaction in secondary education. Teaching and teacher education, 28(8), 1107-1115.

Wilbert, J., Grosche, M., & Gerdes, H. (2010). Effects of Evaluative Feedback on Rate of Learning and Task Motivation: An Analogue Experiment. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 8(2), 43-52.

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNEY, Z. (2023). Zamanında Verilen Çevrimiçi Geri Bildirimin Öğrenci Başarısına Etkisi. PEARSON JOURNAL, 8(25), 705–716. https://doi.org/10.5281/zenodo.8428440

Sayı

Bölüm

Makaleler