Birlik (şehir) Tipi Pazarlama Modeli- Sipariş Üzerine Müşterek Satış Usulü (Edirne İli Örneği )


Özet Görüntüleme: 79 / PDF İndirme: 40

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10395479

Anahtar Kelimeler:

Yüksek Miktarda Üretim, Aracısız Pazarlama,, Kurumsal Yapılanma

Özet

Dünya ülkelerinde birbiri ardına gözlemlenen ekonomik kriz ve toplumsal karmaşa ortamları, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte sistemler ve ekonomik modeller üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Küçük işletmeler ve zanaatkârlar,  konjonktürel kaynaklı olumsuzluklardan en yüksek düzeyde etkilenen gurupları oluşturmaktadır. . Üretim artışını sağlayacak olan ve atıl kapasitede faaliyet gösteren potansiyel üreticilerin, ticaret sürecine dâhil edilmesi, piyasalarda kaldıraç etkisi oluşturacaktır. Likit Kıymetlerin, dolaşım hızını arttıracaktır. Maddi varlıkların belirli ellerde toplanmasını engelleyecektir. Bu noktada zanaatkârların ürünlerini birleştirerek pazarlayabilecekleri yeni bir ekonomi modeline ihtiyaç bulunmaktadır. Birlik tipi pazarlama modeli olarak adlandırılan yapılanma, ürün depolama faaliyetlerine gerek duyulmadan, sipariş üzerine üretim yapılmasını sağlayacak ve ürünlerin ortaklık dâhilinde sunulmasıyla küçük işletmelerin, büyük hacimli işletmeler gibi görülmelerine sebep olacaktır. Bu çalışmada; pazarlama imkânlarından yoksun küçük üreticiler kurumsallaştırılmak sureti ile tek çatı altında toplanması adına yeni bir ekonomik model tanıtılmaktadır. Mahalle birlik teşkilatlanması, siyasi anlamda, yerel yönetimler bünyesinde bulunan mahalle muhtarlık kurumlarını andırmakla birlikte, hukuksal olarak kooperatif işletmeleri ile sınırlı sorumlu komandit şirket türü yapılanmalara benzemektedir.     

Referanslar

Akçakanat Ö. Aksoy E., (2021), Kurumsal Yönetim ve Denetim Kalitesinin İşletme Performansına Etkisi, İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 4(2), 71-86.

Aksanyar Y. Altınay A. Mercan N., Sert S., (2012), İşletme Körlüğü, Silo Sendromu ve Çözüm Önerisi Olarak Örgütsel Zeka, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 13-19.

Albay N. (2010), Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 213-235.

Altaş S. Atılgan T. (2007), Hazır Giyim Sektöründe Parti Üretim Sistemleri ile Yığın Üretim Sistemlerinin Maliyet Avantajı Yönünden Değerlendirmesi, Textile and Apparel Dergisi, 17(2), 76-78.

Altınbaş H. (2007), Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması: Şehirlerin Markalaşması, Selçuk İletişim Dergisi, 4(4), 156-162.

Babacan M., Onat F. (2002), Postmodern Pazarlama Perspektifi (2002), Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 11-20.

Boz D. (2021), Duygusal Emeğin İş ve İşletme Performansına Etkisi, Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Dergisi, 6(12), 125-138.

Bozok M.S., Kartal A., (2011), Çağdaş İşletme Çevrelerinde Maliyet Yönetimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-12.

Çınar B., Koç F. (2017), Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansı Üzerine Etkisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17( 3), 115-143.

Davran M., Emeksiz Ö.F. (2020), Gaziantep İli Antep Fıstığı İhracat Pazarlama Organizasyonu, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74), 724-749.

Deniz G., Ertuğrul İ. (2018), 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0, Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 143-170.

Erdoğan E., Gürbüz A. (2007), Satış Çabalarının İşletme İçin Önemi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 116-134.

Gedik Y. (2020), İnternet Pazarlama: Kuramsal Çerçeve, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 12(4), 415-433.

Gül M., Öktem H. (2015), Rezene Üretiminin pazarlama Yapısı ve Sorunlarının Analizi: Burdur İli Örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 7- 16.

Gülmez M., Karaca Ş. (2010), Mobil Pazarlama: Kavramsal Bir Değerlendirme, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 69-81.

Günlü R., Tekin M. (2019), Kentleşme Yerel Yönetimler ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(19), 215-233.

Oktay F, (2014), Pazarlama İletişiminde Global Pazarlama Stratejisi, Selçuk İletişim Dergisi, 1(4), 99-106.

Özdemir G. (2017), Kırsalda Kadının Geleneksel Gıda Üretimi ve Pazarlama İstekliliği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(3), 66-72.

Özüdoğru H. (2010), Kooperatiflerde Pazarlama, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar eğitim Fakültesi Dergisi, 354, 58-64.

Karalar R. (1997), Toplam Kalite Yönetiminin Pazarlama Süreci Açısından İrdelenmesi, Anadolu Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 14-42.

Koyuncu M. (1999), Türkiye’de ve Dünyada Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Tanımı, Öneri Dergisi, 2(11), 169- 174.

Kiracı H., Yurdakul M. (2008), Sanal Pazarlama Karması Birleşimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 165-195.

Kocamaz M. (2009), Üretim Programlama ve Üretim Parti Büyüklüklerinin Toplam Hazırlık Zamanı Üzerine Etkisi: Bir İşletme Uygulaması, Ege Akademik Bakış Dergisi. 2(1), 173-185.

Küçükönder M., Uçar M. (2015), Üretim Etkinliğinde Simülasyon, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 117-126.

Sezgin S. (2022), Kültür Bileşenlerinden Dil Faktörünün Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerine Olan Etkisi, Antalya Bilim Üniversitesi Uluslar arası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 120-135.

Şanver S. (2012), İşletme Vergiciliği, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 0(17), 61-84.

Yüksel B. (1999), Pazarlama Kararlarının Değerlendirmesinde Bir Araç: Pazarlama Etiği Döngüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 55-76.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

ONUR, Y. B. (2023). Birlik (şehir) Tipi Pazarlama Modeli- Sipariş Üzerine Müşterek Satış Usulü (Edirne İli Örneği ). PEARSON JOURNAL, 8(26), 761–778. https://doi.org/10.5281/zenodo.10395479

Sayı

Bölüm

Makaleler