Medikal Turizm Faaliyetinde Bulunan Akredite Hastanelerin Karşılaştırmalı Web Sitesi İçerik Analizi


Özet Görüntüleme: 273 / PDF İndirme: 114

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8077838

Anahtar Kelimeler:

Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Akreditasyon, Web Sitesi İçerik Analizi, JCI

Özet

Türkiye’de ve dünyada medikal turizm kapsamında hizmet veren JCI belgesine sahip hastanelerin, uluslararası hastaya ulaşmada en etkili araçlardan biri olan web sitelerinin içeriklerinin incelenmesi ve karşılaştırılması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.
Araştırmada, akredite hastane sayısı açısından medikal turizmde dünyadaki ilk 10 ülke içinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, İspanya, İsrail ve Türkiye’de faaliyet gösteren JCI belgesine sahip 5’er hastane olmak üzere toplamda 25 hastane seçilmiştir. Yine çalışmada; Maifredi vd. tarafından 2010 yılında geliştirilen, Birdir & Buzcu tarafından 2014 yılında Türkçeye uyarlanan ve geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan web sitesi içerik analizi ölçeği kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda, Türkiye ve dünyada medikal turizm alanında öncü ülkelerde hizmet sunan ve incelenen hastanelerin web site içeriklerinin oldukça yetersiz olduğu belirlenmiştir. Özellikle “Engellilere yönelik sağlanan giriş sertifikasın bulunması”, “Siteyi ziyaret eden kişi sayısı bildiriminin bulunması”, “Halkla ilişkiler ofisi”, “Bekleme listesinin bulunması”, ve “Bekleme listesinin güncel halinin bulunması” yönelik bilgilerin web sitelerinde yer almadığı görülmüştür. Son bölümde çalışmanın bulgu ve sonuçları dikkate alınarak hastane web sitelerinin güncel, kapsamlı ve doğru bilgiye sahip olmasına yönelik öneriler verilmiştir.

Referanslar

Akbolat, M., & Deniz, G. (2017). Türkiye'de Medikal Turizmin Gelişimi ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 123-139.

Balaban, V., & Marano, C. (2010). Medical tourism research: A systematic review. 14th International Congress on Infectious Diseases (ICID) Abstracts, (s. 135).

Bennet, M., King, B., & Laura, M. (2004). The health resort sector in Australia: A positioning study.

Journal Of Vacation Marketing, 122-137.

Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and surgery. Tourism Management, 1093-1100.

Doolin, B., Burgess, L., & Cooper, J. (2002). Evaluating the use of the Web for tourism marketing: A case study from New Zealand. Tourism Management , 557-561.

Hall, C. (2011). Health and medical tourism: a kill or cure for global public health? Tourism Review, 4- 17.

Hopkins, L., Labonte, L., Runnels, V., & Packer, C. (2010). Medical tourism today: What is the state of existing knowledge? Journal of Public Health Policy, 185-198.

https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Turkey. ((Erişim Tarihi: 22.11.2022)).

https://www.medicaltourismmag.com/top-10-medical-tourism-destinations-world/. ((Erişim Tarihi: 22.11.2022)).

Huang, E., & Dunbar, C. L. (2013). Connecting to patients via social media: A hype or a reality? Journal of Medical Marketing, 14-23.

Jovanovic, B. (2005). Hospital accreditation as method for assessing quality in healthcare. 156-157.

Kaya, S., Yıldırım, H. H., Karsavuran, S., & Özer, Ö. (2013). Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı.

Khafizova, L. (2011). Medikal Turizmin Gelişmesinde Seyahat İşletmelerinin Önemi ve Türkiye'deki Durum. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, İstanbul.

Korda, H., & Itani, Z. (2013). Harnessing Social Media for Health Promotion and Behavior Change.

Health Promotion Practice, 15-23.

Kostak, D. (2007). Turizm Hareketleri (Türkiye Örneği Üzerinden Sağlık Turizmi). Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Maifredi, G., Orizio, G., Bressanelli, M., Domenighini, S., Gasparotti, C., Perini, E., . . . Gelatti, U. (2010). IRtesaealricah nart ihcleospitals on the web: a cross-sectiona lanalysis of official websites. Medical Informatics and Decision Making, 1-13.

Schiavo, R. (2013). Health Communication. John Wiley and Sons.

Şahin, G. G., & Tuzlukaya, Ş. (2017). Turizm Türleri ve Turizm Politikaları, Dünyada ve Türkiyede Sağlık Turizmi. D. Tengilimoğlu içinde, Sağlık Turizmi (s. 43-60). Ankara: Siyasal Kitabevi.

T.C. Sağlık Bakanlığı, https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10944,02pdf.pdf?0 (Erişim Tarihi: 19.04.2019). (tarih yok).

Tengilimoğlu, E., Parıltı, N., & Yar, C. E. (2014). Hastane ve Hekim Seçiminde Sosyal Medyanın Kullanım Düzeyi: Ankara İli Örneği. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (s. 76-96).

İndir

Yayınlanmış

2023-06-24

Nasıl Atıf Yapılır

BEYLİK, U., & TURAN, H. (2023). Medikal Turizm Faaliyetinde Bulunan Akredite Hastanelerin Karşılaştırmalı Web Sitesi İçerik Analizi. PEARSON JOURNAL, 8(24), 247–259. https://doi.org/10.5281/zenodo.8077838

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri