İlkokul Matematik Dersi Öğretiminde Materyal Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Kayseri Örneği)


Özet Görüntüleme: 517 / PDF İndirme: 175

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8077944

Anahtar Kelimeler:

Matematik, Matematik Öğretimi, Materyal Kullanımı

Özet

MEB’e bağlı Kayseri ilindeki öğretmenlerin matematik dersinde materyal kullanımına dair görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı’na öğretmenlerin matematik dersinde materyal kullanımı konusunda öğretmenlerin görüşlerine yer verilerek saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak çalışma grubunu oluşturma aşamasında araştırmanın amacı çerçevesinde kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 20 matematik öğretmeni katılmıştır. Bu hususlar doğrultusunda görüşme formunu hazırlama sürecinde geçerlik çalışması kapsamında elde edilen bilgiler ışığında açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Velilerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır.  Araştırma sonucunda; öğretmenlerin kendi imkânları dâhilinde materyal kullandıkları, derslere hazırlıklı geldikleri, genel olarak materyal yetersizliğinin okullarda yaşandığı, bulunan materyallerin yetersiz ve az olduğu, gerektiği gibi korunamadığı, matematik sınıflarının olmadığı, öğretmenlerin akıllı tahtayı materyal olarak kullandıkları, internet üzerinden materyal siparişi vererek derslerde kullandıkları, sınıfların kalabalık olmasından dolayı materyal kullanımlarında sorunların yaşandığı, müfredatın kolay anlaşılabilmesi için birçok materyal le desteklenerek öğrencilere somut hale getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Akın, M. F. (2007). Özdeşlik konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Alkan, H. & Altun, M. (1998). Matematik Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Altun, M. (2006). Matematik Öğretimi, 17. Baskı, Bursa: Aktüel Yayınları.

Altun, M. (2008). Eğitim Fakültesi ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi, Ankara: Alfa Yayıncılık.

Asokanthan, S. F. (2008). Active learning methods for teaching dynamics –development and implementation. 37th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, October 10 – 13.

Aydın, B. & Doğan, M. (2012). Matematik Öğretimi: Geçmişten günümüze matematik öğretimi önündeki engeller. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 89- 95.

Baykul, Y. (2002). İlköğretimde Matematik Öğretimi, Ankara, İstanbul: Anı Yayıncılık.

Bıkmaz, F. H. (2006). New elementary curricula and teachers. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 39(1), 97-116.

Binbaşıoğlu, C. (2013). Etkinlik Pedagojisi. Yaşamsal, düşünsel ve Üretici Eğitim, Ankara: Anı.

Birgin, O. ve Tutak, T. (2006). Geometri Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, IETC 2008, Eskişehir.

Camci, F. (2012). Aktif öğrenmeye dayalı etkinlik temelli öğretimin öğrencilerin akademik becerilerine ve öğrenme sürecine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.

Choo, C. B. (2007). Activity-based approach to authentic learning in a vocational institute. Educational Media International, 44(3), 185–205.

Çekici, H. & Yıldırım H. (2011). Matematik eğitimi üzerine bir inceleme. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,31(2), 175-196.

Dede, Y. ve Argün, Z. (2003). “Matematik Öğretiminde Elektronik Tabloların Kullanımı”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 113–131.

Demirel, Ö. (2013). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (20. Baskı).Ankara: Pegem.

Gündüz, vd. (2008). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin rasyonel sayıların farklı gösterim şekilleriyle işlem yapma becerilerinin karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 85-94.

İnan, C. (2006). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Kullanma, D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 47–56.

Kazu, H. Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin Öğretim Araç-Gereçlerini Kullanım Amaçları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), s. 175–188.

Koç, G. (2000). Etkin öğrenme yaklaşımının eğitim ortamlarında kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 220-226.

Köroğlu, H. ve Yeşildere, S. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersi Tamsayılar Ünitesinde Çoklu Zekâ Teorisi Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), s. 25- 41.

Margolinas, C. (Ed.) (2013). Task design in mathematics education: Proceedings of ICMI Study 22. Oxford: University of Oxford.

Ocak, G. & Dönmez, S. (2010). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutum ölçeği geliştirme. Kuramsal eğitimbilim dergisi, 3(2), 69-82.

Özkurt, H. &Yeğin D.(2009). Matematik öğretimi. Bursa.

Özmantar, M. F., Bozkurt, A., Demir, S., Bingölbali, E. & Açıl, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin etkinlik kavramına ilişkin algıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 379-398.

San, İ. & Güleryüz H. (2004). Yaratıcı eğitim ve çoklu zekâ uygulamaları. Ankara: Artım.

Swan, M. (2008). Designing a multiple representation learning experience in secondary algebra. Journal of the International Society for Design and Development in Education, 1(1), 1-17.

Titiz, T. (1999) . Ezbersiz Eğitim Yol Haritası. Ankara: Beyaz.

Toprak, Ç. , Uğurel, I. , Tuncer, G. & Yiğit-Koyunkaya, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının matematik öğrenme etkinliğine yönelik algılarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(1), 1-30.

Uğurel, I. & Bukova-Güzel, E. (2010). Matematiksel öğrenme etkinlikleri üzerine bir tartışma ve kavramsal bir çerçeve önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 333-347.

Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 234-243.

Ünal, M., Akıncı, Ş.& Şahin, F. (2000). Biyolojik kavramların öğretilmesinde modellerin rolü, 4. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi. Ankara.

Ünal, S. (2008). Aktif öğrenme, öğrenmeyi öğrenmek ve probleme dayalı öğrenme. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (11), 373-378.

Yenilmez, K. & Can, S.(2006). Matematik öğretimi derslerine yönelik görüşler. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 47-59.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-24

Nasıl Atıf Yapılır

AKYALÇIN, F., ŞENER , İbrahim, NACAR, M., NACAR, K. B., POLAT, T., POLAT, Öznur, KOŞAR, S., ALTAŞ, L., ŞAHİN, S. K., POLAT, Şentürk, AYKAR, S., ALTUNBULAK, M., YAYLALI, N., YILDIZ, Y. İlker, & GÖRCÜ, F. (2023). İlkokul Matematik Dersi Öğretiminde Materyal Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Kayseri Örneği). PEARSON JOURNAL, 8(24), 291–317. https://doi.org/10.5281/zenodo.8077944

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri