Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 88 / PDF İndirme: 18

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8077936

Anahtar Kelimeler:

Denetim, Eğitim Denetimi, Türkiye Eğitim Sisteminde Denetim

Özet

Araştırmamızda “Doküman İncelemesi” alanında seçtiğimiz konuyla ilgili verileri ve okumaları Yöktez ve Dergipark, Ulakbim kaynaklarını tarayarak ulaştık. Bu amaçla 30’dan fazla Tez ve makale incelenerek Denetimin yararlılığı, geçerliliği ve ülkemizde Denetim standartlarını araştıran okumalar yaptık. Bu amaçla ülkemizi gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemlerinin denetim mekanizmalarının farklılıklarını, üstün yanlarını araştırdık. Sonuç bölümünde çıkarımlar yapacağımız araştırmamızın diğer araştırmacılara ve konuyla ilgili çalışma yapan öğrenciler için faydalı olacağı ümidini taşıyorum.

Referanslar

Aküzüm, C. (2012). Türkiye'de ilköğretim okullarında eğitim denetimi: Bir meta-sentez çalışması/The educational supervision in primary schools in Turkey; a meta-synthesis study.

Aydın, İ. (2020). Öğretimde denetim, Pegem Akademi Yayınları.

Beycioğlu, K., & Dönmez, B. (2009). Eğitim denetimini yeniden düşünmek. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 71-93.

Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayıncılık.

Chairoula, P. (2011) Eğitim Denetimi, Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Demirkasımoğlu, N. (2011). Türk Eğitim Sistemi’nde bir alt sistem olan denetim sisteminin seçilmiş bazı ülkelerin denetim sistemleri ile karşılaştırılması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(2), 23-48.

Doğan, S. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETİMSEL DENETİM. Journal of Continuous Vocational Education and Training, 3(1), 22-32.

Fatmanur, Özen & Hendekçi, E. A. (2016). Türkiye’de eğitim denetimi alanında 2005–2015 yılları arasında yayımlanan makale ve tezlerin betimsel analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 619-650.

Gündüz, Y. (2012). EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DENETİMİN GEREKLİLİĞİ: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (34).

Güneş, F. (2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Yayıncılık.

İlgan, A. (2017). Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve denetimi, Anı Yayıncılık.

Kapusuzoğlu, Ş. (2008). Okula dayalı yönetimde denetim sisteminin işlevselliği ve katkısının değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 143-155.

Polat, G. (2010). Eğitim yönetimi ve denetimi anabilim dalında yapılmış lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi / Department of educational administration and supervision of the graduate thesis studies review (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yılmaz, T. Altun, B., UYGUN, H., & HOŞGÖRÜR, V. (2016). Eğitim denetimine ilişkin Türkiye’de yayımlanmış makalelerin değerlendirilmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1).

İndir

Yayınlanmış

2023-06-24

Nasıl Atıf Yapılır

ALTUNBULAK, M., POLAT, T., POLAT, Öznur, NACAR, K. B., ŞENER , İbrahim, ARISOY, H., METIN, M., EZGİN, U., POLAT, Şentürk, KAYA, E., GÖLBAŞI, Z., ABAYLI, H., YILDIRIM, D. E., YILDIRIM, S., ERSOY, O., & EZGİN, H. (2023). Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. PEARSON JOURNAL, 8(24), 260–278. https://doi.org/10.5281/zenodo.8077936

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri