Sınıf Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulamalarına Yönelik Görüşleri


Özet Görüntüleme: 171 / PDF İndirme: 80

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8362276

Anahtar Kelimeler:

Destek Eğitimi, Sınıf Öğretmeni, Yeterlilik, Destek Eğitim Odası

Özet

Gelişen dünya düzeni eğitim alanında önemli gelişmeleri beraberinde getirmekte ve eğitime verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bu artış özel eğitime de yansımakta ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde çocukluğun erken dönemlerinde başlayarak devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin destek eğitim odası uygulamalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler sınıf öğretmenleri ile yürütülen yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Malatya ilinin Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde görev yapan 6’sı kadın 7’si erkek olmak üzere toplam 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin tamamına yakını destek eğitim odalarını faydalı görmektedir. Öğretmenler BEP hazırlarken RAM, okul rehberlik servisi, internet siteleri ve kısmen okul idaresinden destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu destek eğitim odalarının fiziki şartlarını yetersiz bulmakta, materyal ve araç-gereç açısından geliştirilmesi gerektiğini düşünmekte ve okul idaresinden yeterli desteği almadıklarını ifade etmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlarından yola çıkılarak okullardaki destek eğitim odalarının araç-gereç ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi, veli-idare-öğretmen ve RAM arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiği önerilebilir.

 

 

 

Referanslar

Akay, E., Uzuner, Y., ve Girgin, Ü. (2014). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerle gerçekleştirilen destek eğitim odası uygulamasındaki sorunlar ve çözüm gayretleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 43-68.

Batmaz, G., ve Çermik, H. (2019). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik yaptıkları öğretimsel düzenlemelerde karşılaştıkları engeller ve aldıkları destekler. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1), 27-38.

Batu, E. S. (2000). Kaynaştırma, destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2(04), 35-45.

Bedur, S., Bilgiç, N., ve Taşlıdere, E. (2015). Özel (üstün) yetenekli öğrencilere sunulan destek eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi. HAYEF Journal of Education, 12(1), 159-175. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhayefd/issue/8802/110035.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.

Can, E. ve Kara, Z. (2017). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi öğrencilerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 71-96.

Haynes, M. C., & Jenkins, J. R. (1986). Reading instruction in special education resource rooms. American Educational Research Journal, 23(2), 161-190.

Kale, M., ve Demir, S. (2017). İlkokullardaki destek oda eğitiminin Türkçe ve Matematik derslerindeki başarı üzerindeki etkisinin incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(4), 47-57.

Merriam, S. B. (2015). Qualitative research: Designing, implementing, and publishing a study. In Handbook of research on scholarly publishing and research methods (pp. 125-140). IGI Global.

Milli Eğitim Bakanlığı (2015). Destek Eğitim Odası. 06.01.2022 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/24014806_destekodasi2.sra.pdf sayfasından erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2022, Eylül). Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2021-2022. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/15142558_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2021_2022.pdf

Öpengin, E. (2021). Destek Eğitim Odası Hizmetine İlişkin Görüşlere Odaklanan Lisansüstü Tezlerin Sistematik İncelemesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 633-663.

Patton, M. Q. (2014). Nitel çalışma ve değerlendirme yöntemleri [Qualitative study and assessment methods] (3. baskı). (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık. (Orijinal kitabın yayın tarihi 1990).

Sayan, A. (2019). Destek eğitim odalarında eğitim alan okul öncesi kaynaştırma öğrencilerinin gelişimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ortak Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Söğüt, D. A., & Deniz, S. (2018). Rigours which class teachers encounter with preparing individualized education program (IEP) and assessment of views related to inclusive practices. Erzincan Journal of Education Faculty, 2(20), 423-443.

Swanson, E. A., & Vaughn, S. (2010). An observation study of reading instruction provided to elementary students with learning disabilities in the resource room. Psychology in the Schools, 47(5), 481-492.

Talas, S., Kaya, F., & Yıldırım, N. (2016). Destek eğitim odaları ve öğretmenler üzerine betimsel bir çalışma: Tokat ili örneği. Journal of European Education, 6(3), 31-42.

Talas, S., Türkoğlu, G., & Karamuklu, E. S. (2022). Türkiye’de Destek Eğitim Odası Üzerine Sistematik Bir Derleme. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(3), 575-586.

Voltz, DL ve Elliott Jr, RN (1990). Normal eğitimciler ile etkileşimi teşvik etmede kaynak odası öğretmen rolleri. Öğretmen Eğitimi ve Özel Eğitim, 13 (3-4), 160-166.

Yazarkan, K. (2020). İlkokullardaki destek eğitim odası uygulamasına ilişkin sınıf oturumlarının bir araştırma hakkında görüşleri. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10 (3), 776-790.

Yazıcıoğlu, T. (2020). Destek Eğitim Odalarında Görev Yapan Öğretmenlerin Gözüyle Destek Eğitim Odaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(2), 273-297.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİRHAN, M. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. PEARSON JOURNAL, 8(25), 486–499. https://doi.org/10.5281/zenodo.8362276

Sayı

Bölüm

Makaleler