Öğretmenlerin İş-Aile Zenginleşmesi Algılarına İlişkin Görüşleri


Özet Görüntüleme: 37 / PDF İndirme: 18

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11584041

Anahtar Kelimeler:

İş-aile, Zenginleşme, Öğretmen, İş-Aile Zenginleşmesi

Özet

 

İş-aile zenginleşmesi, bireyin bir rolde elde ettiği deneyimin diğer roldeki mutluluğunu ve yaşam kalitesini arttırmasıdır. Bireyin iş ortamında elde ettiği deneyim ve birikimin aile ortamında performans ve yaşam kalitesini arttırması, aynı şekilde aile ortamında elde ettiği birikim ve deneyimin de işteki performans ve yaşam kalitesini arttırmasıdır. Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin iş aile zenginleşmesi algı düzeylerini belirlemek ve iş aile zenginleşmesi algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma desenlerinden olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında devlet okullarında görev yapan 320 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken basit seçkisiz örnekleme tercih edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin iş-aile zenginleşmesi algılarının “çoğunlukla katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin iş-aile zenginleşmesi algılarının son üç yıl içerisinde ödül alma, unvan, yaş, eğitim durumu, görev yeri, okul türü, maaşla geçinebilme düzeyi ve mezun olunan fakülte türü değişkenlerine göre farklılaşmadığı; cinsiyet, soruşturma geçirme, kıdem, öğretmenliği seçme nedeni değişkenlerine göre ise aralarında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Referanslar

RESOURCES

Akçakanat, T., & Uzunbacak, H. H. (2019). Kısaltılmış iş-aile zenginleşmesi ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 11(20), 172-179.

Arslan, S. (2018). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algıları ile iş-aile zenginleşmesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Baral, R., & Bhargava, S. (2011). Examining the moderating influence of gender on the relationships between work‐family antecedents and work‐family enrichment. Gender in Management: An International Journal, 26(2), 122-147.

Bektaş, U., & Çetin, M. (2020). Pandemi sürecince sağlık çalışanlarında iş tutkusu, duygusal emek ve iş aile zenginleşmesi ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 15(6), 189-204.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz,Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J. H. (2006). “Measuring the positiveside of the work–family ınterface: development and validation of a work–family enrichment scale”. Journal of Vocational Behavior, 68(1), 131-164.

Çalışkan, S. C., Oben, Ü. S.., Atan, Ö. ve Yozgat, U. (2013). Hizmetkar liderliğin iş-aile zenginleşmesi üzerindeki etkisinde kapsamlı bir model geliştirme arayışları: örgütle özdeşleşme ve pozitif psikolojik kaynakların bu etkileşimde aracılık rolü üzerine bir araştırma. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. 298-304.

Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A Theory of Work-Family Enrichment. Academy of Management Review, 31, 72–92.

Grzywacz, J. G., Marks, N. F. (2000). “Family, work, work‐familyspillover, and problem drinking during midlife”. Journal of Marriageand Family, 62(2), 336-348.

Halbesleben, J. R., Harvey, J., ve Bolino, M. C. (2009). Too engaged? A conservation of resources view of the relationship between work engagement and work interference with family. Journal of Applied Psychology, 94(6), 1452.

Hanson, G. C., Hammer, L. B., Colton, C. L. (2006). Development and validation of a multidimensional scale of perceived work-family positive spillover. Journal of occupational health psychology, 11(3), 249-265.

Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayınları.

Konaklı, T., & Arslan, S. (2017). Pozitif örgütsel davranış bağlamında öğretmenlerde iş aile zenginleşmesinin incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 223-244. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s10m

Korkmaz, F. (2021). Mesleki canlılık kazanımında iş-aile zenginleşmesinin rolü: Yapısal eşitlik model analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 942-955.

Kuzu, A. (2013). Araştırmanın Planlanması (Editör: Adile Aşkım KURT). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 19-45.

Nicklin, J. M., & McNall, L. A. (2013). Work–family enrichment, support, and satisfaction: A test of mediation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(1), 67-77.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİRHAN, M., & PEKGENÇ, Y. (2024). Öğretmenlerin İş-Aile Zenginleşmesi Algılarına İlişkin Görüşleri. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1269–1287. https://doi.org/10.5281/zenodo.11584041