Akademik Başarıda Zoom Yorgunluğu’nun Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 101 / PDF İndirme: 41

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10407483

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan Eğitim, Zoom Yorgunluğu, Akademik Başarı, Üniversite Öğrencileri

Özet

Son yıllarda Covid-19 pandemisi sürecinde ve 6 Şubat depremlerinde yüz yüze eğitimin olanaksız hale gelmesiyle eğitimde uzaktan eğitim sistemlerine geçiş zorunlu olmuştur. Öğrencilerin okul ve arkadaş ortamından uzakta senkron ve asenkron derse devamlılığının arandığı uzaktan eğitim sistemlerinde başta Zoom olmak üzere çeşitli uzaktan toplantı platformları kullanılmıştır. Ekran başında ve çevrimiçi ortamda geçirilen sürede hızla artan oranda sorunlara neden olan durum literatürde Zoom Yorgunluğu olarak tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada öğrencilerin sosyalleşmeden uzak, uzaktan eğitim sisteminde eğitimin yoğunluğundan, süresinden, web kamera açmaktan, derse katılımdan ya da diğer sebeplerden ötürü yaşadıkları ve literatürde Zoom Yorgunluğu olarak bilinen olumsuz deneyimlerin akademik başarıya etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Veriler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında aktif kayıtlı öğrencilerden nicel araştırma yöntemlerinden anket formu yoluyla toplanmıştır. Anket öğrencilere online olarak uygulanmış ve 300 anket değerlendirmeye alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre Zoom Yorgunluğu ile Akademik Başarı arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuş ve Zoom yorgunluğu arttıkça akademik başarının azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerde zoom yorgunluğunun yaşa, kardeş sayısına, mezun olunan okula, okunan sınıfa, yaşanılan yere ve akademik ortalamaya göre değişmediği bulgusu vardır.

Referanslar

Abolmaali, Kh., Rashedi, M. & Ajilchi, B. (2014) Explanation of Academic Achievement Based on Personality Characteristics Psycho-Social Climate of the Classroom and Students’ Academic Engagement in Mathematics. Open Journal of Applied Sciences, 4, 225-233.

Akduman, G. (2021). Zoom Yorgunluğu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması, Journal of Behavior at Work (JB@W), 6(1), 16-15. DOI: https://doi.org/10.25203/idd.

Aktan, S. (2012). Öğrencilerin Akademik Başarısı, Öz Düzenleme Becerisi, Motivasyonu ve Öğretmenlerin Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arslan, G., Yıldırım, M., Majercakova Albertova S. (2022). Development and Initial Validation of the Subjective Academic Wellbeing Measure: A new Tool of Youth Wellbeing in School, Journal of Positive School Psychology, 6(1), 3-11.

Ateş, V. & Kanik, L. (2022). Öğrenciler İçin Zoom Tükenmişlik ve Yorgunluk Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması, DTCF Dergisi, 62.1, 768-814.

Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal Overload: A Theoretical Argument For The Causes of Zoom Fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2(1), 1-6. https://doi.org/10.1037/tmb0000030.

Bothra, S. (2020). How to avoid zoom fatigue while working from home. Erişim Tarihi: 12.06.2022, https://thriveglobal.com/stories/how-to-avoid-zoom-fatigue-while-working fromhome/?utm_source=Newsletter_General&utm_medium=Thrive.

Cıngı, M. & Mirza, E. & Samen, K. (2022). Web Kamerasını Açmak ya da Açmamak: Uzaktan Senkron Eğitimde Derse Giren Lisans Öğrencileri Web Kameraya Nasıl Bir Anlam Yüklüyorlar?, MEDIAJ, 5(2),206-235.

Deniz, E. M., Satıcı, S. A., Doenyas, C. , Griffiths, M. D. (2022). Zoom Fatigue, Psychological Distress, Life Satisfaction, and Academic Well-Being, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 25 (5), DOI: 10.1089/cyber.2021.0249.

Eken, Ö., Tosun, N., & Eken, D. T. (2020). Covid-19 Salgını İle Acil ve Zorunlu Uzaktan Eğitime Geçiş: Genel Bir Değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128. https://doi.org/10.37669/milliegitim.780722.

Etlioğlu, M. & Tekin, M. (2020). Elektronik Öğrenmede Öğrenci Tutum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkide Öğrenci Merak ve Kaygısının Aracılık Rolü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43, 34-48.

Fauville, G. , Luo, M.,Queiroz, A. C. M. , Bailenson, J. N. &Hancock, J. (2021). Zoom Exhaustion&Fatigue Scale, ComputersIn Human Behavior Reports 4, 1-10, https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100119.

Iqbal, M. (2020). Zoom revenue and usage statistics. Business of apps. Retrieved February 12, 2021 from https://www.businessofapps.com/data/zoom-statistics/.

Kocaman, F. & Ersoy, A. F. (2021). Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Yaşadığı Stres ve Kaygı Durumları: Nitel Bir Çalışma, International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7 (1): 224-240.

Koç, N., E. (2022). Dijital Hastalıklara Bir Örnek: “Zoom” Yorgunluğunun Nedenleri ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri, Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 12 (2) , 383-400. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojdac/issue/68757/1066535.

Koçyiğit, N. & Yılmaz, F. (2023). Zoom Yorgunluğu’nun Yaşam Doyumuna Etkileri: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33-279-293, https://doi.org/10.15182/diclesosbed.1265220.

Nadler, R. (2020). Understanding “Zoom fatigue”: Theorizing Spatial Dynamics As Third Skins In Computer-Mediated Communication. Computers And Composition, 58 (102613). https://doi.org/10.1016/j.compcom.2020.102613.

Sığrı, Ü. ve Gürbüz, S. (2011). Akademik Başarı ve Kişilik İlişkisi: Üniversite Öğrencilleri Üzerinde Bir Araştırma, Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 30-48.

Toney, S., Light, J., & Urbaczewski, A. (2021). Fighting Zoom Fatigue: Keeping the Zoombies at Bay. Communications of the Association for Information Systems, 48, https://doi.org/10.17705/1CAIS.04806

Türk Dil Kurumu (2023). Türk Dil Kurumu Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 17.04.2023.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, F., & KOÇYİĞİT, N. (2023). Akademik Başarıda Zoom Yorgunluğu’nun Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. PEARSON JOURNAL, 8(26), 806–821. https://doi.org/10.5281/zenodo.10407483

Sayı

Bölüm

Makaleler