Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Verilen Matematik Derslerine ilişkin Tutumlarının İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 129

Yazarlar

  • Cahit TAŞDEMİR Bitlis Eren Üniversitesi/Tatvan MYO

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10441239

Anahtar Kelimeler:

Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim , Matematik Eğitimi, Yüz Yüze Eğitim, Tutum

Özet

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi salgını eğitim sistemini derinden etkilemiştir. Bu süreçte zorunlu olarak uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerinde eğitimin en etkili şekilde yapılabilmesi için öğrencilerin tutumlarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın verileri Ağır ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen "Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmada nicel bir metod olan betimsel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın katılımcıları Tatvan meslek yüksekokulunun farklı programlarında kayıtlı ve matematik dersini uzaktan alan 93 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının güz döneminde yapılmıştır. Araştırmanın verileri bağımsız örneklem t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; Öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen matematik derslerine karşı olumsuz bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca,  öğrencilerin matematiğe yönelik tutum düzeyleri cinsiyet, mezun olunan lise türü, bölüm, internet olma durumu, internet kullanma süresi, derse bağlanma türü ve uzaktan eğitim ile ilgili sahip olunan ön bilgi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Çalışmada genel olarak öğrenciler matematik derslerinde eğitimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşimin olmasının gerekli olduğunu ve uzaktan eğitimin geleneksel eğitimin yerini alamıyacağı yönünde görüş belirtikleri belirlenmiştir.

Referanslar

Ağır, F., Gür, H. ve Okçu, A. (2008). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirilmesine yönelikgeçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 128-139.

Andoh, R. P. K., Appiah, R., ve Agyei, P. M. (2020). Postgraduate distance education in University of Cape Coast, Ghana: Students’ perspectives. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(2), 118-135.

Altıntaş Yüksel, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin Covid-19 salgını sürecinde çevrim içi ders-uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ulakbilge, 57, 291–303.

Ateş, M., Çerçi, A. ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.

Başun, A.R., Başun, B. U. (2023). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. International Journal og Social and Humanities Sciences Research, 10(95), 1222-1237.

Baki, A. (2007). Bilişim ve iletişim teknolojileri karşısında geleceğin üniversiteleri. Aktan, C. C. (Ed.), Değişim çağında yükseköğretim: Global trendler-paradigmal yönelimler (s. 1-43) içinde. İzmir: Yaşar Üniversitesi.

Bayam, Y. ve Aksoy, M. S. (2002). Türkiye'de uzaktan eğitim ve Sakarya Üniversitesi uygulaması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 169-175.

Bobyliev, D. Y., & Vihrova, E. V. (2021). Problems and prospects of distance learning in teaching fundamental subjects to future mathematics teachers. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1840, No. 1, pp. 012002). IOP Publishing. Doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012002

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

Bunker, E. L. (2003). The history of distance education through the eyes of the International Council for Distance Education. In M. G. Moore & W. G. Anderson (Eds.), Handbook of distanc eeducation (pp. 49-66).

Cüceloğlu, D. (2000). Human and behavior are the basic concepts of psychology. Istanbul: Remzi Bookstore.

Demir, B. (2020). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin uzaktan eğitim ile yürütülen matematik derslerine yönelik tutumlarının incelenmesi. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(39), 2448-2454. Doi: http://dx.doi.org/ 10.31576/smryj.716

Filiz, S., Aydın, S. ve Mutlu Şahin, M. (2021). Covid-19 salgını sürecinde matematik dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik öğrenci görüşleri. International Smart Journal, 7(53), 3437-3450.

Garrison, R. (1993). Theoretical challenges for distance education in the 21st century: A shift from structural to transactional issues. International Review of Research in Open and Distance Learning, 1(1), 1-17.

Gerez Cantimer, G. (2022). 8. sınıf öğrenclerinini uzaktan ve yüz yüze matematik derslerine yönelik algıları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 448-466.

Gillies, D. (2008). Student perspectives on video conferencing in teacher education at a distance. Distance Education, 29(1), 107-118. doi: https://doi.org/10.1080/ 01587910802004878

Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri: Sakarya Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Karasar, N. (2009). Bilisel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Keskı̇n, M., Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.

Kırık, A. (2014). Uzaktan eğ t m n tar hsel gel ş m ve Türk ye’dek durumu. Marmara İletişim Dergisi, (21), 73-94. Doi: 10.17829/midr.20142110299

Koç, E. (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course ınstructors. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-39.

Korkmaz, E. (2021). COVID-19 pandemi döneminde uzaktan eğitim ve google classroom: İlköğretim matematik öğretmen adaylarının tutum ve görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 207-228. Doi: 10.33418/ataunikkefd.831517

Li, X. (2009). Review of distance education used in higher education in China. Asian Journal of Distance Education, 7(2), 22-27.

Özçakır-Sümen, Ö. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde ilkokul matematik dersleri nasıl işleniyor? Bir durum çalışması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(3), 662-674.

Öztürk, M. (2014). Uzaktan Eğitimde Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Göre Yapılan Programlama Öğretiminin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Pınar, M.A ve Dönel Akgül, G. (2020). Medya Destekli Güncel Biyoloji Konularının Öğretimi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. International Social Sciences Studies Journal, 6(56), 535-546.

Schlosser, C. A. ve Anderson, M. L. (1994). Distance Education: Review of the Literature. Ames, IA: Research Institute for Studies in Education, Iowa State University.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Use of multivariate statistics (M. Baloğlu, Trans.). Ankara: Nobel Academic Publishing.

Tang, T., Abuhmaid, A.M., Olaimat, M., Oudat, D.M., Aldhaeebi, M. ve Bamanger, E. (2020). Efficiency of flipped classroom with online-based teaching under COVID-19, Interactive Learning Environments, 28(7), 1-12.

Tezer, M. ve Gülyaz-Cumhur, M. (2020, June). Salgın hastalık sürecinde çevrimiçi matematik dersine yönelik öğrenci görüşleri. 2st International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections (ICIER), Near East University, Kıbrıs.

Turğut, M. ve Yenilmez, K. (2011). İlköğretimde web tabanlı matematik eğitimine ilişkin lisansüstü öğrencilerin görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2(2), 121-139.

Thomson, S., Lokan, J., Lamb S., & Ainley, J. (2003). Lessons from the third international mathematics and science study. TIMSS Australia Monograph Series. Australian Council for Educational Research. http://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article

Wijaya, T. T. (2021). How chinese students learn mathematics during the coronavirus pandemic. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation, 15, 1-16. Doi: https://doi.org/10.46661/ijeri.4950

Woods, T. J. (2005). Instructor and student perceptions of a videoconference course. (Unpublished Master Dissertation). University of Lethbridge. Canada.

Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(3). https://www.learntechlib.org/p/94887/.

Yalman, M. ve Kutluca, T. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 197-208.

Yolcu,H.H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),6(4), 237-250.

Yayınlanmış

2023-12-29

Nasıl Atıf Yapılır

TAŞDEMİR, C. (2023). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Verilen Matematik Derslerine ilişkin Tutumlarının İncelenmesi . PEARSON JOURNAL, 8(26), 905–919. https://doi.org/10.5281/zenodo.10441239

Sayı

Bölüm

Makaleler