Eczane İşletmesinde Risk Değerlendirmesi ve Kontrolu


Özet Görüntüleme: 146 / PDF İndirme: 62

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10820449

Anahtar Kelimeler:

Eczane, İş Sağlığı, Kontrol Listesi, Risk, Tehlike

Özet

Bu uygulama projesinde Kayseri ilinde bulunan üç eczanenin risk değerlendirmesi ve kontrolü araştırılmıştır. Araştırmada kontrol listesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle eczaneler iş sağlığı ve güvenliği bakımından değerlendirilmiş, risk ve tehlikeler belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun eczanelerde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıkları verileri toplanarak bilgiler derlenmiş, istatistikleri çıkarılmıştır. Çalışma yapılan eczanelerdeki uygunsuzluklar araştırılarak, fotoğraflanmış ve önleyici düzeltici faaliyetler üzerine çalışılmıştır.

Referanslar

Aktaş E., 2018. Ofislerde Sıklıkla Karşılaşılan İş Kazaları Karşılaşılabilecek Riskler ve Risk Analizi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi.

Çiçek Ö., Öçal M., 2016. Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

Devebakan, N. 2007. Özel sağlık işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir.

Karaca A., 2013. Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda İş Kazası Kavramı, Yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi.

Mil H.,İ., 2016. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasının Meslek Hastalığı Boyutunun Analizi.

Naymansoy, G. 2010. Osmanlı’dan Günümüze Eczacanın Değişen Konumu. Osmanlı Bilimi Araştırmaları XII/1.

Ringdahl, L.H., 2001. Safety Analysis principles and pratice in occupational safety, 2nd edn. Taylor & Francis, London.

URL-1 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6197&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3 Erişim Tarihi 1 Nisan 2023

URL-2 https://bilgibankasi.ito.org.tr/tr/bilgi-bankasi/nace-kodu-arama, Erişim Tarihi 6 Nisan 2023.

URL-3https://www.teb.org.tr/news/7215/Eczanelerde-%C4%B0%C5%9F-Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-ve-G%C3%BCvenli%C4%9Fi-Hizmetleri-Hakk%C4%B1nda, Erişim Tarihi 18 Nisan 2023.

URL-4 https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a451-ee7500eb1cb4/, Erişim Tarihi 3 Nisan 2023

URL-5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Korunma Politikaları Ders Slaytları, Erişim Tarihi 10 Nisan 2023.

URL-6 https://titck.gov.tr/storage/legislation/sGvnnJYO.pdf, Erişim Tarihi 11 Nisan 2023.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

ÇITIRIK, Y., ÇITIRIK, Ömer F., BAYKAN, H. E., BAYKAN, M., & ŞİMŞİR, M. (2024). Eczane İşletmesinde Risk Değerlendirmesi ve Kontrolu. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1106–1125. https://doi.org/10.5281/zenodo.10820449

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri