Sait Faik Abasıyanık’ın Fındık Adlı Kısa Hikâyesinin Marksist Eleştiri Bağlamında İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 185 / PDF İndirme: 55

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10820594

Anahtar Kelimeler:

Fındık, Kısa Hikâye, Marksist Eleştiri, Sait Faik, Toplum

Özet

Bir bilim dalı olarak Edebiyat, bir yazarın eserinde oluşturulmuş açık ya da kaplı olarak gösterilen yapıları ve olguların oluşturduğu anlamları çözmek ve açıklamak çabası içerisindedir.  Toplumun kullandığı dil onun kültürel özelliklerini yansıtan bir yapı bir kod haline gelmiştir. Edebiyat alanında verilmiş bir eserde kullanılan dil, toplumun kültürel altyapısının siyasi veya dönemin tarihsel bir yansımasına dönüşe bilmektedir. Marksist eleştiri, edebiyat yapıtlarında sosyal yapı, sınıf farkları, çatışan güçler arasındaki ilişkileri, toplumun ekonomik, politik, sosyal kurumlarındaki yansımalarını incelemektedir. Marksist eleştiriye göre toplumdaki yapıları somut hale getiren ise edebi metnin kendisidir. Bu çalışmada, Sait Faik’in Fındık adlı kısa hikâyesi ekonomik ve sosyal ilişkiler bağlamında Marksist eleştiri kuramına göre ele alınıp hikâyedeki karakterler aracılığı ile ekonomik koşulların yarattığı ilişkiler açıklanmaya çalışılacaktır. Bu çalışmanın amacı, edebiyat biliminin bilimsel ilkelerine bağlı kalınarak, Marksist eleştiri bağlamında eserde yer alan alt yapı ve üst yapı ilişkilerinin nasıl geliştiğini, yazarın toplumdaki genel ideolojiye karşı tavrını açıklanmaya çalışmaktır.

 

Referanslar

Abasıyanık, S. F. (1980). Bütün Eserleri 10, Ankara: Bilgi Yayınevi.

Abasıyanık, S. F. (2016). Seçme Hikâyeler. İstanbul. Türkiye İş Bankası Yayınları.

Connerton, P. (1976). Critical Sociology: Selected Readings. New York: Penguin Books.

Eagleton, T. (1984). Edebiyat Eleştirisi Üzerine. (Çev. H. Gönenç). İstanbul: Eleştiri Yayınları.

Geuss, R. (1981). The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School. Cambridge: Cambridge Uni. Press.

Kale, N. (2002). Modernizmden Postmodernist Söylemlere Doğru. Doğu Batı Dergisi, 19,29-49.

Kolcu, A. İ. (2015). Edebiyat Kuramları. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.

Korkmaz, R., (2006). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Kudret, C. (1990). Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman III. İstanbul: İnkılap Kitapevi.

Kurt, M. (2011). Modernizm ve Gerçeküstücülük Bağlamında Sait Faik’in Son Hikâyeleri. Turkish Studies, 6/3,1463-1475.

Lukacs, G. (1977). Avrupa Gerçekçiliği. (Çev. M. H. Doğan). İstanbul: Payel Yayınları.

Moran, B. (2010). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Morettı, F. (2005). Mucizevi Göstergeler: Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine. (Çev. Z. Altıok). İstanbul: Metis Yayınları.

Plehanov, G. V. (1962). Sanat ve Sosyalizm. (Çev. S. Mimoğlu, İstanbul: Sosyal Yayınları.

Ransome, P. (2011). Antonio Gramsci. (Çev. A. İ. Başgül). Ankara: Dipnot Yayınları.

Smart, B. (1976). Sociology, Phenomenology and Marxian Analysis, London: Routledge and Kegan Paul.

Tunalı, İ. (2003). Marksist Estetik. İstanbul: Kaynak Yayınları.,

Zeraffa, M. (1973). The Novel as a Literary Form and as Social Institution. İçinde Elizabeth and Tom Burns (Eds.), Sociology of Literature and Drama. (s.35-55). Harmondsworth: Penguin Books.

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

ACAR, Y. (2024). Sait Faik Abasıyanık’ın Fındık Adlı Kısa Hikâyesinin Marksist Eleştiri Bağlamında İncelenmesi. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1126–1138. https://doi.org/10.5281/zenodo.10820594