Faizsiz Finans Sisteminin Zayıf ve Güçlü Yanları


Özet Görüntüleme: 50 / PDF İndirme: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11625473

Anahtar Kelimeler:

Faizsiz Finans Modeli, Katılım Bankacılığı, Faiz Hassasiyeti

Özet

Ülkemizde 2005 yılında yapılan yasal düzenlemeyle banka statüsü kazanan ve Katılım Bankası olarak adlandırılan faizsiz finans modeli, yaklaşık 40 yıldır Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sunmuştur. 1960’lardan günümüze kadar dünyada ve ülkemizde dini hassasiyetleri olan büyük bir kesim, faizli bankacılık sistemine alternatif bir sistemin var olması gerektiğini daha yüksek sesle dile getirmeye başlamıştır. Özellikle faiz hassasiyeti sebebiyle bankalarla çalışmak istemeyen söz konusu kesim faizli bankacılık modelinin sunmuş olduğu hizmetleri kati suretle kullanmak istemedikleri için bir yandan üretmeye ve değer katmaya devam ederken, sağlamış oldukları bu katma değerin karşılığı olan birikimleri finansal sistemin dışında âtıl durumda kalmıştır. Bu minvalde ülkemizde ilk olarak 1983 yılında kurulan faizsiz finans sistemi bugün sayıları milyonlarla ifade edilebilen bir kesim tarafından aktif olarak kullanılmakta, bu sayede geçmişte âtıl kalan bu fonlar günümüzde finansal sistemin içinde üretime ve yatırımlara dahil olarak değer kazanmaktadır. Bankacılık sektöründe faizsiz finans sistemiyle çalışan Katılım Bankalarının payı arzu edilen oranda artış göstermemiş olmasına rağmen, faizsiz bankacılık modelinin faizli bankacılık modeline göre zayıf yanları olduğu gibi güçlü yanlarının da olması gelecekte bankacılık sektöründe faizsiz bankacılık modelinin alacak yolunun ve gelişim potansiyelinin olduğunun en önemli kanıtıdır. Bugün Katılım Bankaları, bankacılık sektöründe faizsiz finans modeline uygun bir şekilde mevduat bankalarının sunduğu hizmetlerin birçoğunu sunabilmekte, bir başka deyişle geleneksel bankaların sunamadığı ürün ve hizmetleri sunarak bankacılık sistemini tamamlamakta ve ülkemiz ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Çalışmamızda faizsiz finans modelinin zayıf ve güçlü yanları ele alınarak ekonomimize katkıları değerlendirilmiştir.

Referanslar

Ahmad, I. & Shabbir, G. (2024, 01 10). Frequently Asked Questions (FAQs) on Islamic Banking. Islamic Banking Department, State Bank of Pakistan, Karachi. http://www.sbp.org.pk/departments/ibd/FAQs.pdf

Arabacı, N. (2007). Katılım Bankalarının Türkiye'de Bankacılık Sektöründeki Yeri, İşleyişi ve Performans Analizi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Aktepe, İ, E. (2010). İslam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık. Erkam Matbaası, İstanbul.

Atılgan, Y. K. (1996). İslam’ın Ekonomik Politikaları. Nesil Yayınları, İstanbul.

BDDK (2014, 07 24). bddk.org.tr web sitesi:

https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Diger_Raporlar/13334calistay_raporu_24072014.pdf

Dikmen, S. (2019). Katılım Bankacılığı ve Türkiye Ekonomisine Etkileri (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Döndüren, H. (1996). İslâm Ekonomisinde Sermaye Birikimi ve Kullanma Yöntemleri, İLAM Araştırma Dergisi. Cilt 1, Sayı 2.

Iqbal, Z.and Mirakhor,A. (2011). An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Second Edition, Singapore.

İslamoğlu,M. ve Can, Ş,S. (2023). Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişimi ve Katılım Bankacılığı Sektörü Swot Analizi Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.8 Sayı.2.

Kaya, Ö. (2010). Katılım Bankacılığının Gelişimi ve Türk Bankacılık Sistemi İçerisindeki Etkinliğinin Araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Maurer, B. (2005). Mutual Life, Limited: Islamic Banking, Alternative Currencies, Lateral Reason. Princeton University Press.

Parsa, M. (2020). Efficiency and Stability of Islamic vs. Conventional Banking Models: A Meta Frontier Analysis. Journal of Sustainable Finance & Investment.

Pekcan, M. (2006). Katılım Bankacılığı Faaliyetleri ve Muhasebe Sistemi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Söyler, İ. (2014). Hukuki ve Mali Boyutlarıyla Sukuk (Kira Sertifikaları) (1. b.). Gazi Kitabevi, Ankara.

Şahin, E, (2007). Türkiye’de Dünden Bugüne Katılım Bankaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tabakoğlu, A. (2013). İslam İktisadına Giriş. Dergâh Yayınları, İstanbul.

Tabakoğlu, A. ve Erdoğan, A. (2014). İslam Ekonomisi. Dünya Bülteni. https://www.dunyabulteni.net/islam-iktisadi-ve-politik-ekonomi/islam-ekonomisi-h45494.html [19 Şubat].

TKKB Eğitim (2024, 03 14). tkbbegitim.org.tr web sitesi:

https://tkbbegitim.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Tasarrufa-Dayali-Finansman-Sistemi-ve-Islami-Finans-Ilkeleri-Cercevesinde-Degerlendirilmesi-%C4%B0stanbul-Universitesi-Omer-Cekin-2018.pdf#page=55&zoom=100,148,152

TKKB Eğitim (2023, 12 09). tkbbegitim.org.tr web sitesi:

https://tkbbegitim.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Yasayan-ve-Gelisen-Katilim-Bankaciligi.pdf

TKKB Eğitim (2024, 01 18). tkbb.org.tr web sitesi:

https://www.tkbb.org.tr/kurumsal/hakkimizda/tarihce

TÜBİTAK Ansiklopedi (2024, 02 05). ansiklopedi.tubitak.gov.tr web sitesi: https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ansiklopedi/katilim_bankaciligi#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%20ise%2016.12.1983,Bankac%C4%B1l%C4%B1k%20Kanunu'na%20tabi%20k%C4%B1l%C4%B1nm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.

Usmani, M. (2002). Meezan Bank’s Guide to Islamic banking. Darul Ishaat, Karachi, Pakistan.

Usmani, M. (2004). An Introduction to Islamic Finance. Arham Shamsi. Karachi, Pakistan

Warde, I. (2000). Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh University Press.

Yahşi, F, (2000). Özel Finans Kurumları’nın Mevzuat Serüveni. Albaraka Türk Bereket Dergisi, Sayı 9.

Yılmaz, O. (2010). Faizsiz Bankacılık İlkeleri ve Katılım Bankacılığı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İstanbul.

Ziraat Katılım (2024, 12 15). ziraatkatilim.com.tr web sitesi:

https://www.ziraatkatilim.com.tr/katilim-bankaciligini-taniyin

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

NURAL, S. (2024). Faizsiz Finans Sisteminin Zayıf ve Güçlü Yanları. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1451–1476. https://doi.org/10.5281/zenodo.11625473