Tam Öğrenme Merkezli Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının 5.Sınıf Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Becerilerine Etkisi


Özet Görüntüleme: 172 / PDF İndirme: 88

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8077486

Anahtar Kelimeler:

Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamı, Cebirsel Düşünme Becerisi, Tam Öğrenme

Özet

Çalışmanın amacı tam öğrenme merkezli zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamının 5. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Öğrenme ortamı, tam öğrenme yöntemi ve Kaput’un (1999) cebirsel düşünme ile ilgili belirlediği 5 tema çerçevesinde teknoloji kullanımı, somut materyaller, gerçek hayat bağlamları içeren problemler ve grup çalışmaları ile zenginleştirilmiştir. Çalışmada karma yöntemlerden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kırklareli ilinde bir devlet ortaokulda okuyan öğrencilerle çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın pilot uygulaması uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 69, 6. sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Ana uygulaması ise Cebirsel Düşünme Beceri Testi [CDBT] uygulanarak amaçlı örnekleme maksimum çeşitlilik yöntemi ile seçilmiş 12, 5. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmanın nicel verileri ön test ve son test olarak kullanılan Cebirsel Düşünme Beceri Testi [CDBT], izleme testleri ve uygulama esnasında yapılan paralel testlerden, nitel verileri ise video kayıtları, araştırmacının gözlemlerinden elde edilmiştir. Çalışmada nitel veriler içerik analizi yöntemiyle, nicel veriler Wilcoxon Testi, Kruskal Wallis Testi ve çeşitli betimsel istatistik yöntemleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 5.sınıf öğrencilerinin CDBT ön test ve son test puanları arasında son test lehine pozitif bir ilişki mevcut olup, uygulamanın öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri üzerinde orta düzeyde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin özellikle “sembollerin anlamlı kullanımı” ve “matematiksel modelleme” temalarında ise istenilen düzeyde başarı gösteremedikleri tespit edilmiştir. Bulgular ışığında araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.  

Referanslar

ABCYA. (Devam ediyor). https://www.abcya.com/games/fuzz_bugs_patterns. Copyright ABCya.com. İzin alınarak uygulamada kullanıldı.

ABCYA. (Devam ediyor). https://www.abcya.com/games/interactive_100_number_chart.

Copyright ABCya.com. İzin alınarak uygulamada kullanıldı.

ABCYA. (Devam ediyor). https://www.abcya.com/games/shape_patterns. Copyright ABCya.com. İzin alınarak uygulamada kullanıldı.

Akkuş İspir O. ve Palabıyık U. (2011). Örüntü temelli cebir öğretiminin öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 111-123.

Aktaş, G. S. (2019). Uygulama örnekleriyle cebirsel düşünme ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Atasoy, D. (2020). Sözel soruların matematik diline dönüştürülmesi becerisinde iki öğrenci grubunun karşılaştırılması. Journal of the Institute of Science & Technology / Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1), 547–555.

Balat, Ş., Kayalı, B., Gündüz, A. ve Göktaş, Y. (2019). Doktora tezlerinde alınan geçerlik ve güvenirlik önlemleri. Paper presented at the 28th International Conference on Educational Sciences, Ankara, 2019.

Baştürk, S., Dönmez, G. ve Dicle, A. N. (2013). Geçerlik ve güvenirlik. S. Baştürk (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 168-169). Ankara: Vize Yayıncılık.

Baştürk, V. (2021). Altıncı sınıf öğrencilerinin cebirsel problemleri matematiksel modellemeyi kullanarak çözme becerilerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa.

Blanton, M. L. ve Kaput, J. J. (2004). Elementary grades students’ capacity for functional thinking. (Edited by: M. J. Hoines and A.

Fuglestad). Proceeding of The 28th Conference of the international Group for the Psychology of Mathematics Education. Bergen Norway: International Group For The Psychology of Mathematics Education, 2, 135-142.

Blanton, M. L., Levi, L., Crites, T., Dougherty, B. ve Zbiek R. M. (2011). Developing essential understanding of algebraic thinking for teaching mathematics in grades 3-5. Series in essential understandings. United States: National Council of Teachers of Mathematics.

Bloom, B.S. (1998). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (D. A. Özçelik, Çev.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Bobis, J., Mulligan, J. ve Lowrie T. (2009). Mathematics for children: Challenging children to think mathematically. French, Forest, NSW: Pearson.

Booker, G. ve Windsor, W. (2010). Developing algebraic thinking: using problem-solving to build from number and geometry in the primary school to the ideas that underpin algebra in high school and beyond. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 8, 411–419.

Carraher, D. W., Schliemann, A. D. ve Brizuela, B. M. (2003). Bringing out the algebraic character of arithmetic: From children’s ideas to classroom practice [Electronic version]. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Cetner, M. (2015). Weaving geometry and algebra together. The Mathematics Teacher, 108(8), 584-590.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J.W. ve Plano Clark, V.L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Anı Yayınları.

Çağdaşer, B. T. (2008). Cebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. Sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Demirel, Ö. (1999). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Driscoll, M. (1999). Fostering algebraic thinking: A guide for teachers grades 6-10. Portsmouth: Heinemann.

Erbaş, A. K., Çetinkaya, B. ve Ersoy, Y. (2009). Öğrencilerin basit doğrusal denklemlerin çözümünde karşılaştıkları güçlükler ve kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim, 34(152), 44-59.

Ersoy, M. (2014).Uzaktan eğitim uygulamalarında tam öğrenme modelinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Ginsburg M. A. ve Herbert P. (2008). What is teaching mathematics to young children? A theoretical perspective and case study. Journal of Applied Developmental Psycholog, 29, 274–285.

Girit, D. ve Akyüz, D. (2016). Farklı sınıf seviyelerindeki ortaokul öğrencilerinde cebirsel düşünme: örüntülerde genelleme hakkındaki algıları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(10), 243-272.

Gökburun, Ö. (2021). Cebirsel düşünme düzeylerinin ortaokul seviyesinde öğrenilme durumunun araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bayburt Üniversitesi, Bayburt.

Gürbüz, R. ve Akkan, Y. (2008). A comparision of different grade students’ transition levels from arithmetic to algebra: a case for ‘equation’ subject. Eğitim ve Bilim, 33(148).

Guttstein, E., Lipman, P., Hernandez, P. ve De Los Reyes, R. (1997). Culturally relevant mathematics teaching in a mexican american context. Journal for Research in Mathematics Education, 28(6), 709–737.

Herbert, K. ve Brown, R. H. (1997). Patterns as tools for algebraic reasoning. Teaching Children Mathematics, 3, 340-344.

Herscovics, N. ve Linchevski, L. (1994). Cognitive gap between arithmetic and algebra. Educational Studies in Mathematics, 27, 59 - 78.

Hiebert, J., Stigler, J. W., Jacobs, J. K., Givvin, K. B., Garnier, H., Smith, M., . . . ve Gallimore, R. (2005). Mathematics teaching in the United States today (and tomorrow): Results from the TIMSS 1999 Video Study. Educational Evaluation and Policy Analysis, 27, 111-132.

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). "Mixed methods research: A research paradigm whose time has come". Educational Researcher, 33(7): 14-26.

Kaput, J. J. (1999). Teaching and learning a new algebra with understanding. In E. Fennema & T. Romberg (Eds.), Mathematics classrooms that promote understanding (pp. 133-155). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Kaput, J. (2008). What is algebra? What is algebraic reasoning?. J. Kaput, D. Carraher ve M. Blanton (Ed.), Algebra in the early grades içinde (s. 5-18). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Kaya, D., Keşan, C., İzgiol, D. ve Erkuş, Y. (2016). Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel muhakeme becerilerine yönelik başarı düzeyi. Turkish Journal of Computer & Mathematics Education, 7(1), 142–163.

Kaya, D. (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri ile becerilerinin incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6(2), 657-675.

Kieran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. D.A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning içinde (s. 390-419). New York: Macmillan.

Kim, G. B. (2017). The effect of e-based virtual manipulative on third-grade elementary students' algebraic thinking in math education (Yüksek Lisans Tezi). California State University, Long Beach. ProQuest Dissertations Publishing, 10261327.

Kocayusuf, A.G. (2014). İlköğretim matematik eğitiminde yaşam temelli senaryolarla desteklenmiş tam öğrenme ürünleri üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Körükçü, E. (2015). Zenginleştirilmiş öğrenme ortamında ortaokul öğrencilerinin matematiksel zihin alışkanlıklarının gelişiminin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Köse, N. Y. ve Kızıltoprak, A. (2020). Development of secondary school students’ relational thinking skills with a teaching experiment. Eurasian Journal of Educational Research, 20(85), 135-168.

Kusumaningsih, W., Darhim D., Herman, T. ve Turmudi T. (2018). Improvement algebraic thinking ability using multiple representation strategy on realistic mathematics education. Journal on Mathematics Education, 9(2), 281–290.

Lacampagne, C. (1995). Conceptual framework for the algebra initiative of the national institute on student achievement, curriculum and assessment. In C. Lacampagne, W. Blair, & J. Kaput (Eds.). The algebra initiative colloquium, 2, 237-242.

Lian, L. H. ve Yew, W. T. (2011). Developing pre-algebraic thinking in generalizing repeating pattern using solo model. Online Submission, 774–780.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). TTKB. Ankara: MEB Yayınları.

Meyer, G. J. (1999). Simple procedures to estimate chance agreement and kappa for the ınterrater reliability of response segments using the rasch comprehensive system. Journal of Personality Assessment, 72, 230-255.

Mewborn, D. S. (2000). Meaningful integration of matematics methods instruction and field experience. Action in Teacher Education, 4, 50-59.

Miles, M. B. ve Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage.

National Center for Education Statistics, The Condition of Education 1998, NCES 98-013, by John Wirt, Tom Snyder, Jennifer Sable, Susan P. Choy, Yupin Bae, Janis Stennett, Allison Gruner, and Marianne Perie. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1998.

Naylor, M. (2005). Math in your classroom: The shape of numbers. Teaching Pre K-8, 35(8), 34–35.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.

Office of Educational Research and Improvement (1992). Programs for the Improvement of Practice: Achieving world class standards: the challenge for educating teachers: proceedings of the OERI Study Group on Educating Teachers for World Class Standards, Washington, D.C., March 22-24, 1992 / compiled by Barbara Lieb. ([Washinton, D.C.]

Özden, D. (2019). Altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanına ilişkin öğrenme süreçlerinin incelenmesi: tahmini öğrenme yol haritalarına dayalı bir öğretim deneyi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Özder, H. (1996). Tam öğrenmeye dayalı işbirlikli öğrenme modelinin etkililiği (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özler, A. (2020). Tersyüz sınıf modeli ile desteklenmiş tam öğrenme yaklaşımının matematik dersindeki akademik başarıya ve öz düzenleme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Palabıyık, U. ve İspir Akkuş, O. (2011). Örüntü temelli cebir öğretiminin öğrencilerin cebirsel düşünme becerileri ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 111–123.

Patton, Q. M. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

PhET Interactive Simulations. (2021). https://phet.colorado.edu/sims/html/equality-explorer/latest/equality-explorer_tr.html. Copyright University of Colorado Boulder. İzin alınarak uygulamada kullanıldı.

PhET Interactive Simulations. (2021). https://phet.colorado.edu/sims/html/area-model-multiplication/latest/area-model-multiplication_tr.html. Copyright University of Colorado Boulder. İzin alınarak uygulamada kullanıldı.

PhET Interactive Simulations. (2021). https://phet.colorado.edu/sims/html/function-builder/latest/function-builder_tr.html. Copyright University of Colorado Boulder. İzin alınarak uygulamada kullanıldı.

Russell, S. J., Schifter, D. ve Bastable, V. (2011). Developing algebraic thinking in the context of arithmetic. J. Cai ve E. Knuth (Ed.), Early algebraization içinde (s. 43). Advances in Mathematics Education. Berlin, Heidelberg: Springer.

Stacey, K. & Macgregor, M. (1997). Building foundations for algebra. Mathematics in the Middle School, 2, 253 – 260.

Stigler, J. W., Gonzales, P., Kawanaka, T., Knoll, S. ve Serrano, A. (with Derghazarian, E., Huber, G., Ichioka, F. ve Kersting, N.) (1999, February). The TIMSS videotape classroom study: Methods and findings from an exploratory research project on eighthgrade mathematics instruction in Germany, Japan, and the United States (NCES 99–074). Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center for Educational Statistics.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçmelerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.

Şengül, S. ve Zengin, N. (2009). Tam öğrenme ilkeleri doğrultusunda farklı öğretim yöntemleriyle işlenen matematik dersinin öğrencilerin matematik tutumlarına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 39 (184), 290-305.

Takır, A. ve Özerem, A. (2020). Ortaokul öğrencilerinin örüntü problemlerini çözme başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 582-599. doi: 10.9779/pauefd.523388

Türkmen, H. ve Tanışlı, D. (2019). Cebir öncesi: 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fonksiyonel ilişkileri genelleme düzeyleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research Education, 7(1), 344-372.

Türkoğlu, D. (2017). Cebirsel düşünme becerisi üzerine bir meta – sentez çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center for Education Statistics. (1998, August). Pursuing excellence: A study of U.S. twelfth-grade mathematics and science achievement in international context: Initial findings from the Third International Mathematics and Science Study (Revised, NCES 98-049). Washington, DC: Author.

Usta, N. ve Gökkurt Özdemir, B. (2018). Ortaokul öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerinin incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 427-453.

Van De Walle, J., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (S. Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Walkowiak, T. A. (2014). Elementary and middle school students’ analyses of pictorial growth patterns. Journal of Mathematical Behavior, 33, 56–71.

Yaman, H. ve Dündar, S. (2015). Cebir eğitimi almayan öğrenciler problem çözümlerinde denklemleri kullanabiliyorlar mı? Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1) , 255-276.

Yeşi̇lyurt, S. ve Çapraz, C. (2018). Ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılan kapsam geçerliği için bir yol haritası. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 251-264.

Yıldırım, B. ve Selvi, M. (2017). Stem uygulamaları ve tam öğrenmenin etkileri üzerine deneysel bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 183-210.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-24

Nasıl Atıf Yapılır

ŞENGÜL, S., & TEKCAN, T. (2023). Tam Öğrenme Merkezli Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının 5.Sınıf Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Becerilerine Etkisi. PEARSON JOURNAL, 8(24), 123–157. https://doi.org/10.5281/zenodo.8077486

Sayı

Bölüm

Makaleler