Ortaokul Öğretmenlerinin Dijital Yeterlikleri İle Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Tutumları Arasındakı İlişkinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 388 / PDF İndirme: 242

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Dijital Yeterlik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Ortaokul Öğretmenleri

Özet

Her alanda olduğu gibi eğitimde de yaşanan hızlı değişim ve buna bağlı olarak özellikle öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin tutumları değişkenlerinin önemini artırmıştır. Bu sebeple bu çalışmada, ortaokul öğretmenlerinin dijital yeterlikleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir.  Nicel bir ilişkisel tarama araştırması olan çalışmanın evreni, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul ili Beykoz ilçesindeki ortaokul öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise bu evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 333 öğretmenden meydana gelmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Demografik Bilgiler Formu”, “Öğretmen Dijital Yeterlik Ölçeği” ve “Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler, SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin tutumlarıyla dijital yeterlikleri arasında pozitif yönlü ilişki olduğu temel sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin geliştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin tutumlarını geliştirecek çalışmalar gerçekleştirilmesi ve dijital yeterliklerle ilgili eğitimlerin öğretmenlerin branşlarına göre yapılması önerileri sunulmuştur.

Referanslar

Avcı, Ü., Kula, A., ve Haşlaman, T. (2019). Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine entegre etmek istedikleri teknolojilere ilişkin görüşleri. Acta Infologica, 3(1), 13-21.

Bahar, H. H., Uludağ, E. & Kaplan, K. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Tutumlarının İncelenmesi (Kars İli Örneği).Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 67-83.

Bahar, H. H., İçli, H.H. & Gülaçtı F. (2010). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar ve İnternet Tutumlarının İncelenmesi. Milli Eğitim, 186, 50-67. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442682 sayfasından erişilmiştir.

Barut, L. (2015) Fen ve Teknolojilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları İle Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki (Tez No. 395678) Yüksek Lisans Tezi Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Bejakovic, P. and Mrnjavac, Ž. (2020). The importance of digital literacy on the labour market. Employee Relations: The International Journal, 42(4), 921–932.

Cosofret D. and Avram, E. R. (2020). Evaluation of the Maritime Higher Education didactic support during the coronavirus pandemic.

Case Study. In The 15th International Conference on Virtual Learning ICVL (pp. 493-499).

Çavaş, B., Kışla, T. ve Twining, P. (2004). Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik bir araştırma: dICTatED yaklaşımı. Akademik Bilişim Konferansı.

Çınar, A., Alcı, B. (2022). Öğretmenlerin Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik tutumları ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. E-International Journal of Educational Research, 13(1), 1-18.

Demirhan, T. (2008). Bilişim teknolojilerinin işitme engellilerin eğitimine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

DENİZ, L. (1994) Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)’nin Geçerlik, Güvenirlik; Norm Çalışması ve Bir Örnek Uygulama, İstanbul, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Denli, A. (2022) Yaratıcı çocuk özellikleri ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması ve 48-72 aylık çocukların yaratıcı özellikleri ile liderlik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Genç, S. Z., ve Eryaman, M. Y. (2017). Değişen Değerler Ve Yeni Eğitim Paradigması. Sosyal Bilimler Dergisi, 89-102.

Gümüş, M. M. (2021) Öğretmenlerin Dijital Yeterlikleri, Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya

Joshi, A., Vinay, M. and Bhaskar, P. (2020). Impact of coronavirus pandemic on the Indian education sector: perspectives of teachers on online teaching and assessments. Interactive Technology and Smart Education.

Kavuk, E. ve Demirtaş, H. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Yaşadığı Zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55-73.

Kaya, R (2020) eğitim fakültesi öğrencilerinin teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algilari ile dijital yeterlik seviyeleri arasindaki ilişkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir

Mourad Benali, M. K., and Azzimani, T. (2018). Digital competence of Moroccan teachers of English.International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 99-120.

ÖYGM. (2020). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Öğretmen Yeterlikleri ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı: http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar /2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf

Özalp, E. (2022) Temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin dijital yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rize

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., ve Ayas, C. (2013) .Öğretmen ve öğrenci bakış açılarıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: fatih projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.

Pehlivan, H.; “Tutumların Doğası ve Öğretimi”. Çağdaş Eğitim Dergisi, sayı:22, s.6-7, 1995.

Sağlam, M. ve Kürüm, D. (2005). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen eğitiminde yapısal düzenlemeler ve öğretmen adaylarının seçimi. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 33.

Türker, A. ve Dündar, E. (2020). Covıd-19 Pandemi Sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Üzerinden Yürütülen Uzaktan Eğitimlerle İlgili Lise Öğretmenlerinin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 323-342.

Uluuysal, B., Demiral, S., Kurt, A. A., ve Şahin, Y. L. (2014). Bir Öğretmenin Teknoloji Entegrasyonu Yolculuğu. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12-22.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2002). Consultative Workshop for Developing Performance Indicators for ICT in Education.

Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 51(1), 183-201.

Yılmaz, F. G., ve Eyupoğlu, F. A. (2018). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumları, Dijital Yerli Olma Durumları ve Teknoloji Kabulü Arasındaki İlişkinin Birbirleri İle ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1-17.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-28

Nasıl Atıf Yapılır

BİŞİRİCİ, A., & GÜLBAHAR, B. (2023). Ortaokul Öğretmenlerinin Dijital Yeterlikleri İle Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Tutumları Arasındakı İlişkinin İncelenmesi. PEARSON JOURNAL, 8(23), 102–122. Geliş tarihi gönderen https://pearsonjournal.com/index.php/pub/article/view/418

Sayı

Bölüm

Makaleler